Bit­co­ins mys­tis­ka upp­hovs­man

Otrolig teknologi - - Specialeffekter -

Bit­co­in blev upp­fun­net av en ano­nym per­son (el­ler fle­ra) som ba­ra fi­gu­re­rar under Sa­tos­hi Na­ka­mo­to – nå­got man tror är en på­hit­tad pseu­do­nym och in­te en verk­lig per­son. Hen pub­li­ce­ra­de i no­vem­ber 2008 en ar­ti­kel på en hem­si­da för kryp­to­gra­fi-en­tu­si­as­ter där bit­co­in-tek­no­lo­gin blev be­skri­ven. I ja­nu­a­ri 2009 gjor­de hen sin pro­gram­va­ra till­gäng­lig för al­la.

Man har se­na­re be­räk­nat att Na­ka­mo­to ut­vann runt 980 000 bit­co­ins in­nan hen över­läm­na­de kon­trol­len över pro­gram­va­ru­ut­veck­ling­en av sy­ste­met till and­ra. Des­sa vär­den ska i ef­ter­hand in­te ha bli­vit rör­da. Där­för kan vi räk­na med att hen sit­ter på värl­dens störs­ta egensam­ling av bit­co­ins. I skri­van­dets stund skul­le det mot­sva­ra ett vär­de på över 19 mil­jar­der dol­lar. Det gör fak­tiskt att den­na hem­li­ga per­son kan va­ra på For­bes lis­ta över värl­dens 50 ri­kas­te män­ni­skor.

Många har spe­ku­le­rat om vem som står bakom den mys­tis­ka pseu­do­ny­men och me­dia har fle­ra gång­er pe­kat ut in­di­vi­der och grup­per som de verk­li­ga upp­hovs­män­nen. Bland an­nat har fle­ra per­so­ner som är kän­da för att stå bakom oli­ka fö­re­gång­a­re till bit­co­in (som B-Mo­ney och Bit Gold), and­ra pro­gram­me­ra­re och ma­te­ma­ti­ker bli­vit ut­pe­ka­de. Men de har al­la för­ne­kat att stå bakom va­lu­tan. Vid en tid­punkt blev till och med Tes­la- och Spa­ceXgrun­da­ren Elon Musk ut­pe­kad som fa­dern till bit­co­in, men han av­vi­sa­de ock­så al­la på­stå­en­den via Twit­ter.

Det när­mas­te man har kom­mit ett av­slö­jan­de var när en au­stra­lisk fö­re­ta­ga­re blev ut­pe­kad som bit­co­ins grun­da­re under 2006. Han ”er­kän­de” näm­li­gen till och med att det var han som var Na­ka­mo­to, men hans histo­ri­er slog man snart hål på. Där­för är det fort­fa­ran­de in­te sä­kert vem som göm­mer sig bakom pseu­domy­men. Kanske får vi ald­rig ve­ta det hel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.