OM­BORD PÅ PLA­NET

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Re­san går snabbt me­dan du ut­fors­kar al­la möj­lig­he­ter till un­der­håll­ning om­bord.

Istäl­let för att sit­ta och vänta vid ga­ten kan du upp­täc­ka hur det ser ut på flyg­plat­sens tak­träd­går­dar, se konstut­ställ­ning­ar och shop­pa i bu­ti­ker. Den vir­tu­el­la 3D-as­si­sten­ten, ett ho­lo­gram, kom­mer att dy­ka upp i tid för att be­rät­ta för dig när det är dags att sti­ga om­bord.

Ho­lo­gram har fun­nits än­da se­dan la­ser­tek­ni­ken bör­ja­de ut­veck­las på 1960-ta­let, men ny­a­re fram­steg in­ne­bär att de bli­vit mer avan­ce­ra­de. Från bör­jan split­ta­de man en la­ser­strå­le itu och rik­ta­de var­je strå­le mot ett ob­jekt via speg­lar. Se­dan re­flek­te­ra­des strå­lar­na från ob­jek­tet för att där­ef­ter fo­gas sam­man så att en av­bild­ning av ori­gi­na­l­ob­jek­tet bil­da­des.

På se­na­re tid har man fram­ställt rör­li­ga ho­lo­gram, en ut­veck­ling som re­sul­te­rat i ex­tremt verk­lig­hets­tro­get 3D-in­ne­håll som kan an­vän­das så­väl för un­der­håll­ning som för prak­tis­ka syf­ten.

När det är dags att bor­da pla­net kom­mer du att fin­na att Air­bus Con­cept Ca­bin har bli­vit verk­lig­het och att du in­te är be­grän­sad till ditt eget sä­te. Den gam­la in­del­ning­en i förs­ta­klass och eko­no­mi­klass har er­satts av zo­ner som skräd­dar­sytts för di­na uni­ka per­son­li­ga be­hov, va­re sig du vill ta det lugnt, ming­la med and­ra pas­sa­ge­ra­re el­ler spe­la da­tor­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.