Kopp­la av på fly­get

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Skyscan­ners per­son­ligt an­pas­sa­de pas­sa­ge­rar­sä­te kom­mer att gö­ra re­san ex­tremt be­hag­lig.

Smart be­lys­ning

Ljus med rö­da våg­läng­der sti­mu­le­rar hjär­nans pro­duk­tion av sömn­hor­mo­net me­la­to­nin, vil­ket hjäl­per dig att slum­ra och un­der­lät­tar din jet­lag.

Ho­lo­gra­fisk hubb

Pra­ta med vän­ner och an­hö­ri­ga i 3D el­ler för­sjunk to­talt i vil­ka fil­mer du vill.

Kon­stant upp­kopp­ling

Mo­bilt in­ter­net via 5G och hög­has­tig­hets-bred­band via sa­tel­lit finns till­gäng­ligt under he­la flyg­re­san.

Kli­mat­kon­troll

Via den in­bygg­da kli­mat­kon­trol­len kan

du över­va­ka och ju­ste­ra vär­me och kyl­sy­stem för din in­di­vi­du­el­la sitt­plats.

Integri­tet

Ljud­stö­ran­de an­ord­ning­ar är in­bygg­da i sä­tet. De hind­rar and­ra pas­sa­ge­ra­re från att hö­ra

di­na pri­vat­sam­tal.

Sä­te i me­mo­ryskum

Det rym­li­ga sä­tet for­mar sig ef­ter

din kropps­form, vil­ket ger ett be­hag­ligt stöd och mins­kar ris­ken för kän­ning­ar från nac­ke och rygg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.