Flex­ib­laibl lös­ning­ar

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Ak­ti­vi­tets­ba­se­rad un­der­håll­ning

Trä­na ten­nis el­ler golf på den vir­tu­el­la trä­nings­ba­nan el­ler djup­dyk i film­värl­den via VR- he­adse­tet.

Ka­bin­de­sign med zo­ner för ar­be­te, av­kopp­ling och lek.

Av­spänd at­mo­sfär

An­ge­nä­ma och av­kopp­lan­de dof­ter och mju­ka ljud gör det lät­ta­re att som­na i den här de­len av ka­bi­nen.

Pa­no­ra­ma­vy

Ge­nom en hand­rö­rel­se blir flyg­pla­nets väg­gar trans­pa­ren­ta och en spek­ta­ku­lär ut­sikt öpp­nar sig där he­la vyn kan tas in.

Pri­va­ta ut­rym­men

Po­pup-rum kan an­vän­das för af­färsmö­ten, för en ro­man­tisk mid­dag el­ler för att lä­sa god­natt­sa­ga för bar­nen under flyg­re­san.

Själv­stä­dan­de

Smuts­av­stö­tan­de, na­turin­spi­re­ra­de ma­te­ri­al i möb­ler och väg­gar gör att ka­bi­nut­rym­me­na hål­ler sig frä­scha.

På de in­ter­ak­ti­va föns­terru­tor­na vi­sas in­tres­sant in­for­ma­tion om de plat­ser som pas­se­rar ut­an­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.