FRAM­ME VID DIN SEMESTERRESORT

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Smar­ta ho­tell­rum mins­kar stres­sen och max­ar upp­le­vel­ser­na på res­må­let.

När du lan­dat och snabbt och en­kelt ta­git dig ige­nom in­re­se­kon­trol­len med ditt bi­o­met­ris­ka kort, vän­tar en fö­rar­lös taxi för att kö­ra dig till ho­tel­let. Istäl­let för att häm­ta nyc­keln i re­cep­tio­nen, kan du gå till rum­met och lå­sa upp det med din mo­bil. Så­da­na lås­sy­stem har länge an­vänts av ho­tell­ked­jor som Hil­ton och Mar­ri­ot.

Ditt ba­gage le­ve­re­ras vid dör­ren av en ro­bot­but­ler. Du kal­lar på ho­nom via en app när du be­hö­ver scham­poo, nå­got an­nat du glömt att pac­ka el­ler för att be­stäl­la nå­got att äta ef­ter din långa re­sa.

Pre­cis som gre­jer­na hem­ma i ditt eget smar­ta hem är al­la pry­lar som finns i ho­tell­rum­met upp­kopp­la­de mot nä­tet och har smar­ta och in­tui­ti­va an­vän­dar­lös­ning­ar. Du kan ex­em­pel­vis lad­da upp din hem­tem­pe­ra­tur till Nest­ter­mo­sta­ten i ho­tell­rum­met el­ler vi­sa bil­der på fa­mil­jen på de di­gi­ta­la skärm­väg­gar­na – allt för att få dig att kän­na dig som hem­ma.

En god natts sömn är ga­ran­te­rad då säng­en är ut­rus­tad med sen­so­rer som över­va­kar di­na sömn­cyk­ler och ser till att väck­ning­en sker så skon­samt som möj­ligt vid den op­ti­ma­la tid­punk­ten. Om du de­lar säng med nå­gon som snar­kar kan den lu­ta kud­den så att snar­kan­det upp­hör. All den här tek­ni­ken fanns re­dan år 2016, men har på se­na­re år bör­jat tas i bruk allt­mer av ho­tell värl­den över.

Rö­rel­se­sen­so­rerNär du går in i rum­met tänds lju­set au­to­ma­tiskt och kaf­fe­ma­ski­nen sät­ter igång.Lås upp ut­an nyc­kelHop­pa över in­check­ning­en ge­nom att lad­da ner en ho­tell­rumsnyc­kel­kod till mo­bi­len. Se­dan skan­nar du mo­bi­len ut­an­för rums­dör­ren för att kom­ma in.Bi­o­met­riskt kas­sa­skåpFör­va­ra di­na per­son­li­ga ägo­de­lar tryggt i ett skåp som ba­ra kan öpp­nas med ditt fin­gerav­tryck el­ler en skann av di­na ögon.VR he­ad­setFå en smak av lo­ka­la tu­rist­mål ge­nom en vir­tu­ell re­sa i ditt eget rum.Smart spe­gelMe­dan du gör dig iord­ning på mor­go­nen vi­sas den lo­ka­la vä­der­rap­por­ten, ny­he­ter­na och din e-post i spe­geln sam­ti­digt som ditt an­sik­te re­flek­te­ras.Ro­bot­but­ler Fram­ti­densho­tell­rumIn­tui­tivt de­sig­na­de och fyll­da av tek­nik – här är ho­tell­rum­men som blirsom ett and­ra hem.Kon­troll på pek­skär­menDen cen­tra­la, in­ter­ak­ti­va hub­ben där du kan kon­trol­le­ra al­la nätupp­kopp­la­de ap­pli­ka­tio­ner och stäl­la in ex­em­pel­vis tem­pe­ra­tur, luft­fuk­tig­het och be­lys­ning. Ba­ga­get, room ser­vice, re­na hand­du­kar och an­nat le­ve­re­ras till dör­ren av en ro­bot som du kal­lar på via en app.Tråd­lös ladd­ningGlöm­de du lad­da­ren till te­le­fo­nen? Att ta med ad­ap­tern till elut­ta­get? Gör ing­et. En in­duk­tiv lad­da­re som fun­kar för allt är in­byggd i säng­pa­ne­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.