RYMDTURISM

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Re­san som över­går det mesta.

Om du verk­li­gen vill kom­ma bort, vad sägs om att läm­na pla­ne­ten? Rymd­tu­ris­men är en bransch som om­sät­ter hund­ra­tals mil­jar­der år 2050 och fle­ra ope­ra­tö­rer er­bju­der rym­dre­sor. Blue Ori­gin blev star­tat av grun­da­ren av Ama­zon, Jeff Be­zos, och er­bju­der en häp­nads­väc­kan­de ut­sikt från rymd­far­kos­ten New She­pard som kom­mer att kret­sa runt jor­den på över 100 kilo­me­ters höjd.

Två da­gar in­nan upp­skjut­ning­en i ök­nen måste du va­ra på plats i väst­ra Tex­as för att ge­nom­gå en kort ast­ro­naut­ut­bild­ning. Du får en över­sikts­plan över far­kos­ten och rut­ten, en grund­lig sä­ker­hets­ge­nom­gång och in­struk­tio­ner om hur man rör sig i vikt­lös­het. På mor­go­nen är det dags att ta sig upp­för av­skjut­nings­tor­nets al­la trapp­steg och klätt­ra in ge­nom luc­kan till rymd­kap­seln. Den är fäs­tad högst upp på en 18 me­ter lång ra­ket.

När du spänt fast dig bör­jar ned­räk­ning­en. Under upp­skjut­ning­en kom­mer de ex­tre­ma ac­ce­le­ra­tions­kraf­ter­na att tryc­ka dig bakåt i sä­tet. För någ­ra ögon­blick, el­ler i 150 se­kun­der för att va­ra ex­akt, kom­mer du att upp­le­va 3 g. I näs­ta ske­de stängs ra­ket­mo­torn av och du gli­der ge­nom rym­den. Kap­seln se­pa­re­ras från startra­ke­ten och när tyst­na­den läg­ger sig kan man spän­na loss sig.

När du lyf­ter från ditt sä­te och vikt­lös fly­ter runt in­ne i kap­seln är det lätt att glöm­ma att du fär­das i en has­tig­het som över­sti­ger Mach 3 – allt­så tre gång­er ljud­has­tig­he­ten. Ut­an­för kap­selns föns­ter kan du iakt­ta he­la jord­klo­tet in­nan ned­stig­ning­en bör­jar. Du kom­mer att va­ra under på­ver­kan av kraf­ter på över 5 g in­nan fall­skär­mar­na fäl­ler ut och mo­to­rer­na star­tas. Kap­seln sak­tar ner och du åter­vän­der lugnt och h tryggt till jor­den. När du lan­dat någ­ra kilo­me­ter r från av­skjut­nings­ba­nan kan du häm­ta de sou­ve­ni­rer som in­går i pri­set för din spän­nan­de e ut­flykt. Ja, du läs­te rätt, tu­rist­sou­ve­ni­rer ut­veck­las fort­fa­ran­de år 2050!

Rymd­flyg Rymd­fly­gets rut­ter är för­lag­da till ett spe­ci­ellt av­satt luftut­rym­me så att den van­li­ga luft­far­ten och flyg­tra­fi­ken in­te störs. Rym­dre­se­o­pe­ra­tö­rer Fle­ra oli­ka kom­mer­si­el­la rym­dre­se­fö­re­tag an­vän­der sam­ma rymd­hamn som är an­pas­sad för oli­ka...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.