Mo­bi­len

IN­SPI­RE­RAD AV… Kom­mu­ni­ka­torn

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Kom­mu­ni­ka­torn är ut­an tve­kan den pryl in­om Star Trek-tek­no­lo­gin som kom­mit längst i verk­lig­he­ten. Be­sätt­ning­en om­bord på Stjärn­flot­tans rymd­skepp an­vän­der kom­mu­ni­ka­torn för att kon­tak­ta varand­ra och för att över­fö­ra sig­na­ler när de be­hö­ver hjälp med nå­got.

Det var när Martin Coo­per job­ba­de på Mo­to­ro­la 1973 som han ut­veck­la­de den förs­ta mo­bil­te­le­fo­nen för per­son­ligt bruk. Se­na­re med­gav han att han in­spi­re­ra­des av Kap­ten Kirks kom­mu­ni­ka­tor i

Kom­mu­ni­ka­to­rer­na i se­ri­en sit­ter ibland på hand­le­den. I verk­lig­he­ten finns App­le Watch och

Com­mBad­gen.

Des­sa verk­li­ga re­pli­kat kan skri­va ut mat i otro­ligt de­tal­je­ra­de for­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.