Läs- och surf­plat­tor

INSPIRERADE AV… PADD

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Per­so­nal Ac­cess Dis­play De­vice (PADD) var en snygg och ström­lin­je­for­mad da­tor med pek­skärm som ka­rak­tä­rer­na i Star Trek höll i han­den. Nog på­min­ner de en hel del om da­gens läsplat­tor som ex­em­pel­vis iPad. Det fak­tum att ut­veck­ling­en gjort elektro­nis­ka kom­po­nen­ter mind­re har gjort det möj­ligt att få in all tek­no­lo­gi som krävs för en da­tor i en be­hän­dig li­ten plat­ta som man kan hål­la i han­den. Och pre­cis som på PADD:en har surf­plat­tor­nas pek­skär­mar in­tui­ti­va gräns­snitt som gör att man kan ny­pa ut för att zoo­ma till ex­em­pel.

In­tui­ti­va gräns­snitt gör verk­lig­he­tens mot­sva­rig­he­ter till Star Treks PADD enk­la att an­vän­da.Sky­pe Trans­la­te kan över­sät­ta sju språk undersam­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.