In­u­ti Nin­ten­do Swit­ch

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

En när­ma­re koll under hu­ven på Nin­ten­dos nya spel­kon­sol.

Nin­ten­dos se­nas­te spel­kon­sol spe­lar i sin egen li­ga. Me­dan Xbox One och PlayS­ta­tion 4 är spel­kon­so­ler du kan an­vän­da hem­ma och Nin­ten­do 3DS är en mind­re kraft­full kon­sol gjord för mo­bil an­vänd­ning, kom­bi­ne­ras det bäs­ta av de två värl­dar­na ge­nom The Swit­ch. Den im­po­ne­ran­de lil­la pry­len har ett starkt chip som gör att du kan spe­la spel som ser fan­tas­tis­ka ut och som du kan ta med dig.

In­te nog med det – det ver­kar som om Nin­ten­do tänkt på di­na vän­ner ock­så. Kon­trol­ler­na som kal­las JoyCons går att fäs­ta på öm­se si­dor om skär­men på The Swit­ch och kan an­vän­das för spel för en per­son. Du kan ock­så ge en till en kom­pis och ni kan spe­la spel som Ma­rio Kart till­sam­mans ut­an en ex­tra kon­troll.

Kon­trol­ler­na till The Swit­ch är verk­li­gen smar­ta. Rö­rel­se­de­tek­to­rer­na tillå­ter att att du tip­par, sväng­er och ska­kar dem för att spe­la oli­ka spel. De är även ut­rus­ta­de med in­tel­li­gen­ta mo­tor­vi­bra­to­rer som rör kon­trol­ler­na på oli­ka sätt be­ro­en­de på vil­ket spel du spe­lar. Nin­ten­do på­står till och med att den hap­tis­ka feed­bac­ken från spel­hand­kon­trol­len är så verk­lig­hets­tro­gen att den kan si­mu­le­ra käns­lan av is­bi­tar som släpps ner i ett glas!

Men kanske är The Swit­ch:s all­ra bäs­ta trick att du kan fort­sät­ta spe­let när du kom­mer hem ge­nom att en­kelt doc­ka spel­hand­kon­trol­len i tv:n och in­om någ­ra se­kun­der spe­la i HD.

JoyCon-ske­nor

Det finns en på var­je si­da om skär­men på The Swit­ch och de är till för att kun­na fäs­ta JoyCo­ner­na på kon­so­len på ett sä­kert sätt.

Flas­hlag­ring

Det är i det här lil­la chi­pet som The Swit­ch lag­rar da­ta. Med ett in­tern­min­ne på 32 GB kom­mer du en bit på väg när du ska spa­ra spel och and­ra fi­ler.

LCD-skärm

The Swit­ch har en 15.7 cm skärm med en upp­lös­ning på 1280 x 720, men en­he­ten kla­rar upp till 1920 x 1080 när du doc­kar den till en TV.

In­fra­röd sen­sor

Sen­sorn upp­fat­tar så­dant som hand­rö­rel­ser och and­ra rö­rel­ser som du gör fram­för den.

Bat­te­ri

Rö­rel­se­kon­trol­len kan an­vän­das på fle­ra oli­ka sätt, ex­em­pel­vis som ratt i spel som Ma­rio

Kart 8 Deluxe. Var­je JoyCon har ett 1.9Wh­bat­te­ri. De här små hand­spels­kon­trol­ler­na drar in­te sär­skilt myc­ket ener­gi så bat­te­ri­er­na bor­de räc­ka för att spe­la i un­ge­fär 20 tim­mar. ”Nin­ten­do Swit­ch är en spel­kon­sol som ut­for­mats med tan­ke på di­na

vän­ner.”

Knap­par

Det finns fy­ra sto­ra knap­par och ett joy­s­tick på var­je spel­kon­troll, mind­re knap­par på si­dor­na och me­ny­knap­par.

HD vib­ra­tions­mo­tor

Bå­da JoyCo­ner­na har en snabb­ro­te­ran­de HD-rum­blemo­tor för att kun­na si­mu­le­ra oli­ka ni­vå­er av ef­fek­ter.

Vär­me­ka­bel

En spe­ci­al­de­sig­nad heat­pi­pe hjäl­per till at­t­le­da­vär­me­bort­från­pro­ces­sorn­så­att den in­te över­het­tas. Den sit­ter mel­lan mo­der­kor­tet och bak­re än­dan på kon­so­len och är gjord i me­tall som spri­der vär­men och för­de­lar den över he­la en­he­ten.

Bat­te­ri

The Swit­ch har ett 16kWh-bat­te­ri som lå­ter dig spe­la i mel­lan två och en halv och sex tim­mar in­nan det måste lad­das, be­ro­en­de på spel.

Fläkt

Chip blir var­ma när du spe­lar och den här fläk­ten ky­ler ner spel­kon­so­len. Varm­luf­ten trycks ut på ovan­si­dan.

Spel­kortslä­sa­re

Spe­len till The Swit­ch finns på små kort som på­min­ner om SD-kort. Här finns luc­kan där de pas­sar i kon­so­len.

Nin­ten­do Swit­ch i

de­talj

En titt in­u­ti Nin­ten­dos in­no­va­ti­va hy­brid­spel­kon­sol.

Min­neskort

Det här mikro-SD-kor­tet döljs för det mesta under stö­det för spel­kon­so­len. Du kan ut­ö­ka lag­ringska­pa­ci­te­ten med ex­tra min­neskort.

Man kan spe­la på The Swit­ch på oli­ka sätt, till ex­em­pel ge­nom att ta bort JoyCo­ner­na och spe­la på den por­tab­la skär­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.