Vad är le­en­de­de­tek­tion?

Så vet ka­me­ran när du sä­ger det ma­gis­ka or­det – ome­lett!

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

När du fått till en rik­tigt bra bild, med un­dan­tag för att en per­son på bil­den in­te ser åt­minsto­ne li­te glad ut, kan det kän­nas fru­stre­ran­de. En del män­ni­skor lyc­kas ald­rig le på bild, men nu finns ka­me­ror och ka­me­ra-ap­par på mark­na­den som lö­ser det pro­ble­met. Des­sa är ut­rus­ta­de med en le­en­de­de­tek­tor som au­to­ma­tiskt kän­ner igen när nå­gon ler mot ka­me­ran och pas­sar då på att snabbt ta en bild av det lyck­li­ga ögon­blic­ket.

För att det­ta ska fun­ge­ra måste ka­me­ran först lo­ka­li­se­ra det an­sik­te som ska av­bil­das. En al­gotrim sö­ker ef­ter ett par ögon, en nä­sa, ett par ögon­bryn och läp­par ge­nom att iden­ti­fi­e­ra kon­tras­ter som ska­pas av skug­gor. Om de mänsk­li­ga dra­gen mat­char ett ty­piskt an­sik­te kom­mer ka­me­ran att re­gi­stre­ra dem och fort­sät­ta att sö­ka ef­ter det­ta an­sik­te. För att kän­na igen ett le­en­de kom­mer al­go­rit­men att sö­ka ef­ter kon­tras­ter såsom av­smal­nan­de ögon, syn­li­ga tän­der, för­höj­da kin­der och mun­gi­por som rör sig upp­åt. Om en el­ler fle­ra av des­sa sa­ker in­träf­far, an­tar ka­me­ran att per­so­nen i sök­fäl­tet ler och tar då snabbt en bild in­nan ögon­blic­ket är över.

Le­en­de­de­tek­tion gör det enkla­re att ta den per­fek­ta por­trätt­bil­den el­ler sel­fi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.