Är Li-Fi fram­ti­den?

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Li-fi är som wi-fi med skill­na­den att syn­ligt ljus an­vänds för att sän­da och ta emot da­ta istäl­let för ra­di­ovå­gor. Ljus- och ra­di­ovå­gor är vå­gor med oli­ka fre­kven­ser i det elektro­mag­ne­tis­ka spektru­met och det finns sto­ra för­de­lar med att an­vän­da sig av ljus­vå­gor.

Ljus­vå­gor­nas del av spektru­met är un­ge­fär 10 000 gång­er stör­re än det för ra­di­ovå­gor. In­om ra­di­ovågs­de­len av spekt­rum är det ba­ra en li­ten del som kan an­vän­das för wi-fi. Där­för skul­le man med li-fi kun­na få plats med mer da­ta.

Det är ock­så snab­ba­re. Has­tig­he­ter på 1GB / sek har upp­nåtts i tes­ter i var­dags­mil­jö­er och in­ne i lab­bet är de än­nu hög­re. Dess­utom är det bil­ligt: li-fi an­vän­der enk­la LED-lam­por för att sän­da da­ta. Lam­por­na tänds och släcks snab­ba­re än ögat.

Där­e­mot är räck­vid­den mind­re för li-fi, ef­tersom ljus­våg­läng­der in­te går ige­nom väg­gar, tak och golv. Det finns dock en av­gjord för­del med det ur da­ta­sä­ker­hets­syn­punkt då det gör det myc­ket svå­ra­re för hac­ka­re att kun­na av­lyss­na sig­na­ler­na. Bygg­na­der skul­le kun­na ut­rus­tas med en bil­lig li­ten ljus­sän­da­re i var­je elut­tag så att ing­en obru­ten ljus­lin­je be­hövs ut­an att sig­na­ler­na går fram trots studsan­de mot väg­gar och möb­ler. Li-fi kom­mer in­te att kun­na er­sät­ta kom­mu­ni­ka­tions­sy­stem som 4G, men has­tig­he­ten, den lå­ga kost­na­den och sä­ker­he­ten ta­lar för att wi-fi kan få all­var­lig kon­kur­rens fram­ö­ver.

Den tråd­lö­sa tek­no­lo­gin som får wi-fi att fram­stå som rök­sig­na­ler.

Ljusupp­kopp­ling

Li-Fi är en kost­nads­ef­fek­tiv och sä­ker lös­ning för upp­kopp­ling av sa­ker hem­ma el­ler på kon­to­ret.

In­ter­netupp­kopp­ling

Taklam­por­na är upp­kopp­la­de mot fö­re­ta­gets lo­ka­la nät­verk och ger an­vän­dar­na till­gång till in­ter­net.

Pri­va­ta sam­tal

Li-Fi går in­te ge­nom väg­gar, vil­ket gör det mer in­tegri­tets­sä­kert än Wi-Fi.

Sa­ker­nas in­ter­net

En bat­te­ri­dri­ven sen­sor ner­stuc­ken i en blom­kru­ka kan skic­ka med­de­lan­de om när väx­ten be­hö­ver vatt­nas.

Ac­ces­s­punk­ter

Var­je ljus­sän­da­re kan kon­ver­te­ras till en ac­ces­s­punkt ge­nom att helt en­kelt by­ta ut glöd­lam­pan mot en lam­pa med Li-Fi.

En­kel­rik­tad tra­fik

Vis­sa pry­lar be­hö­ver ba­ra ta emot da­ta, som ex­em­pel­vis vägg­kloc­kan som an­vän­der in­ter­net för att syn­kro­ni­se­ra ti­den.

Osyn­lig da­ta

Sig­na­ler sänds som blin­kan­de ljus i bak­grun­den. Det syns för svagt för att kun­na upp­fat­tas som stö­ran­de av män­ni­skor i rum­met. Li-Fi är det su­per­snab­ba

al­ter­na­ti­vet till Wi-Fi.

In­stickskort för Li-Fi

Da­torn an­sluts till Li-Fi enom att an­vän­da en en­kel USB-stic­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.