Bostads­bris­ten

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Runt 80 pro­cent av La­ti­na­me­ri­kas be­folk­ning bor i stä­der­na och bo­stä­der­na räc­ker in­te till me­dan av­falls­ber­gen väx­er. I Colom­bi­as hu­vud­stad Bo­go­ta kan en ar­ki­tek­tur­fir­ma ha hit­tat en lös­ning på pro­ble­met. De byg­ger säk­ra hus av plast­so­por som häm­tas ur landut­fyll­nads­mas­sor. Plas­ten tvät­tas och mals till ett pul­ver. Pulv­ret smälts och plast­ma­te­ri­a­let for­mas till bal­kar, bygg­ste­nar och bä­ran­de pe­la­re som kan sät­tas ihop till ett hus. På det här sät­tet kan ett plast­hus med två sov­rum byg­gas på ba­ra fem da­gar för en kost­nad av 50 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.