Åld­ran­de be­folk­ning

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Snart kom­mer det att fin­nas fler per­so­ner över 65 år än barn under fem år. En åld­ran­de be­folk­ning in­ne­bär ut­ma­ning­ar för stads­pla­ne­rar­na. Fors­ka­re har ut­veck­lat en ”ål­ders­dräkt” som åter­ska­par ål­derskräm­por som säm­re syn och läg­re fy­sisk ka­pa­ci­tet.

Dräk­ter­na an­vänds när man ska de­sig­na bätt­re vägar och trot­to­a­rer. Även hög­has­tig­hets­bred­band kan an­vän­das för att över­bryg­ga ge­ne­ra­tions­klyf­tor­na i stä­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.