Över­ljuds­plan ut­an ett bang

NASA har av­slö­jat si­na pla­ner på en tys­ta­re upp­föl­ja­re till över­ljuds­pla­net Con­cor­de.

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

För att re­sa till New York från Lon­don på mind­re än tre och en halv tim­me, fär­da­des Con­cor­den i has­tig­he­ter på över 2 180 km/h – vil­ket mot­sva­rar dubbla ljud­has­tig­he­ten. Vid hal­va den has­tig­he­ten bryts ljud­val­len, vil­ket ska­par en enorm smäll som hörs vi­da om­kring.

Det var just pro­tes­ter mot olju­det som så små­ning­om ledde till att Con­cor­den för­bjöds och att kon­ti­nental­flyg­ning­ar i över­ljuds­has­tig­het upp­hör­de. Con­cor­den var in­te hel­ler ener­gi­ef­fek­tiv, då två pro­cent av bräns­let ha­de gått åt in­nan den ens hun­nit lyf­ta från mar­ken. Fle­ra fak­to­rer bi­drog till att den sista Con­cor­den togs ur tra­fik 2003.

Nu hop­pas NASA att spar­ka liv i över­ljuds­fly­get för pas­sa­ge­rar­plan ge­nom ny, tys­ta­re, säk­ra­re och grö­na­re tek­no­lo­gi. Pla­ner­na går ut på att ut­veck­la ett ”låg­ljuds­smäl­lan­de” pas­sa­ge­rar­plan som sna­ra­re or­sa­kar en mild duns än en hård smäll när det bry­ter ljud­val­len.

Kon­trak­tet för att de­sig­na pla­net ”Qu­i­et Su­per­so­nic Te­ch­no­lo­gy (Qu­eSST) X-pla­ne” är på 20 mil­jo­ner dol­lar och har gått till Lock­heed Martin Ae­ro­nau­tics. På NASA hop­pas man att en fun­ge­ran­de pro­to­typ ska fin­nas fär­dig år 2020. För att ut­veck­la näs­ta ge­ne­ra­tions över­ljuds­plan har NASA ge­nom­fört en rad stu­di­er om ljud­smäl­lar. Ny­li­gen tes­ta­des en flyg­da­ta­sond som kan kom­ma att an­vän­das för att mä­ta chock­vå­gor­na vid ljud­bang­ar or­sa­ka­de av över­ljuds­plan. Ge­nom da­ta som sam­las in vid mät­ning­ar­na till­förs vik­tig in­for­ma­tion som kan för­bätt­ra de­sig­nen av det nya över­ljuds­pla­net.

En konst­närs vi­sion av hur ”Low Boom Qu­eSST X-pla­ne” kan kom­ma att se ut när det är fär­digt. Lågt luft­mot­stånd Tri­angu­lä­ra del­ta­for­ma­de ving­ar mi­ni­me­rar luft­mot­stån­det och gör över­ljuds­has­tig­he­ter möj­li­ga. När ett flyg­plan fly­ger i...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.