Vad är en ljud­bang?

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

När flyg­pla­net fär­das fram­åt i luf­ten trycks luft­mas­sor ihop fram­för det, som bogsval­let som ska­pas i vatt­net fram­för en båt. Vå­gor­na rör sig bort­åt från flyg­pla­net i al­la rikt­ning­ar med lju­dets has­tig­het. När flyg­pla­net självt kom­mer upp i ljud­has­tig­he­ten kom­bi­ne­ras tryck­vå­gor­na till en chock­våg. När den når vå­ra öron hör vi den som en stor smäll el­ler en kraf­tig ljud­bang. Om pla­net fär­das snab­ba­re än lju­dets has­tig­het for­mar chock­vå­gor­na som en kon bakom pla­net. Det lå­ter som en ut­dra­gen och kon­ti­nu­er­lig ljud­bang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.