Dy­sons luft­re­na­re

Fläk­ten som re­nar in­om­hus­luf­ten på 99, 95 pro­cent av al­la för­ore­ning­ar och al­ler­ge­ner.

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Al­la är vi väl be­kan­ta med pol­len­var­ning­ar och al­la för­ore­ning­ar som lu­rar i luf­ten. Men viss­te du att in­om­hus­luf­ten hem­ma hos dig kan va­ra upp till fem gång­er vär­re? Ef­tersom vi van­ligt­vis har föns­ter och dör­rar stäng­da, stan­nar skad­li­ga par­tik­lar i luf­ten kvar in­om­hus. Des­sa luft­för­o­re­na­re är för små för att sy­nas med blot­ta ögat. Des­sa kan bil­das när vi la­gar mat, or­sa­kas av upp­värm­da ele­ment och damm, mö­gel och hår.

”När vi ta­lar om par­tik­lar som för­o­re­nar luf­ten bru­kar vi de­la in dem i två ka­te­go­ri­er ut­i­från de­ras ge­nom­snitt­li­ga stor­lek. Vi iden­ti­fi­e­rar dem med hjälp av ett PM-num­mer”, be­rät­tar Matt Kel­ly som är me­ka­nisk in­gen­jör på Dy­son. ”De fles­ta luft­re­na­re är gans­ka bra på att fånga upp par­tik­lar med ett PM på 2,5 – par­tik­lar som i fle­ra stu­di­er vi­sat sam­band med häl­so­ris­ker”.

Det här be­ror på att par­tik­lar som har en di­a­me­ter på ba­ra 2,5 mikro­me­ter – 30 gång­er mind­re än ett hårstrå – kan ta sig ner i lung­or­na. ”Det är par­tik­lar som en­dast mä­ter 0,1 mikro­me­ter och allt­så är till­räck­ligt små för att kun­na ta sig in i blodom­lop­pet”, sä­ger Kel­ly.

De små par­tik­lar­na fast­nar i luft­re­na­rens fin­mas­ki­ga nät av glas­fi­ber. Men bakom det finns ett än­nu ett fil­ter som är ut­for­mat för att ab­sor­be­ra de gif­ti­ga och starkt luk­tan­de flyk­ti­ga ga­ser som finns i bland an­nat ren­gö­rings­me­del, de­o­do­ran­ter och doft­ljus. Till­sam­mans fång­ar de bå­da filtren upp 99, 95 pro­cent av för­ore­ning­ar­na i luf­ten som går ige­nom fläk­ten. Den kan även an­vän­das för att ky­la ner in­om­hus­luf­ten på var­ma som­mar­da­gar.

In­u­ti Dy­son Pu­re Cool Link

Hur gör luft­fläk­ten när den re­nar luf­ten?

Glas­fil­ter

Mer än en kvadrat­me­ter glas­fi­ber går åt för att till­ver­ka fin­mas­kigt fil­ter­nät som ryms på en yta på 20 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter.

Op­tisk sen­sor

Den här sen­sorn de­tek­te­rar för­o­re­nan­de luft­par­tik­lar ge­nom att spå­ra skug­gan från dem mel­lan en ljus­käl­la och en mot­ta­garav­lä­sa­re.

Fil­ter­höl­je

Ett per­fo­re­rat höl­je i bot­ten skyd­dar filtren och hjäl­per till att rik­ta luft­ström­men

in i ma­ski­nen.

Vär­me­e­le­ment

Den om­gi­van­de luf­ten värms upp

för att hål­la den i rö­rel­se så att den pas­se­rar sen­so­rer­na ge­nom

kon­vek­tion.

Ke­misk sen­sor Luft­ströms

på­dri­va­re

En in­byggd fläkt drar in luft från bot­ten och

tving­ar upp den ge­nom en spri­da­re

som se­pa­re­rar luft­ström­men i två.

Det här lil­la sen­sor-chi­pet upp­fat­tar flyk­ti­ga or­ga­nis­ka ke­mis­ka för­ore­ning­ar i den

om­gi­van­de luf­ten.

Kol­fil­ter

Öpp­ning

Ef­ter att ha pas­se­rat ige­nom den­na springa

som lö­per längs luft­vä­gen på bak­si­dan fort­sät­ter luft­ström­men längs väg­gens in­si­da och kom­mer ut på fram­si­dan. Kol­par­tik­lar har ytor som ab­sor­be­rar ke­miskt flyk­ti­ga or­ga­nis­ka för­e­ning­ar – de su­ger upp

dem som en svamp. Dy­son Link-ap­pen gör att du kan över­va­ka luft­kva­li­te­ten va­re sig du är hem­ma el­ler in­te.

Tyst mo­tor

Mo­torn som dri­ver luft­på­dri­va­ren är mon­te­rad i ett stöt­däm­pan­de chas­si som däm­par vib­ra­tio­ner

och mo­tor­ljud.

Krets­gång

De två luft­ström­mar­na fär­das i fläk­tens ihå­li­ga in­re i cir­kel­for­ma­de ba­nor och kom­mer ut ge­nom

öpp­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.