HO­LO­GRAM

Den ho­lo­gra­fis­ka tek­ni­ken är på väg att spri­das och kan va­ra näs­ta steg in­om kom­mu­ni­ka­tion.

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Vi är långt ifrån de so­fisti­ke­ra­de ho­lo­gram­men i Star Wars, men sto­ra fram­steg har gjorts och kanske är det snart möj­ligt att skic­ka ho­lo­gra­fis­ka med­de­lan­den.

En ho­lo­gra­fisk bild vi­sar ett ob­jekt i tre di­men­sio­ner ut­an att iakt­ta­ga­ren be­hö­ver ha på sig någ­ra sär­skil­da glas­ö­gon. När man gör en ho­lo­gra­fisk bild, skic­kar man ljus med en la­ser­strå­le som de­las i två: en re­fe­rens­strå­le och en ob­jekt­strå­le. Re­fe­rens­strå­len fort­sät­ter obe­hind­rat fram till yt­lag­ret på ho­lo­gram­väg­gen som är be­stru­ken med ljus­käns­lig film.

Ob­jekts­strå­len där­e­mot störs av ore­gel­bund­na for­mer. När strå­lar­na möts in­te­ra­ge­rar de med varand­ra för att ska­pa ett möns­ter av ljus­vå­gor som är unikt.

Mönst­ret re­gi­stre­ras på ho­lo­gram­väg­gen och den kan pro­ji­ce­ra ett ho­lo­gram.

Micro­soft har med Ho­loLens fått fram ho­lo­gram som rör sig i re­al­tid. De be­skri­ver upp­fin­ning­en som

’mix­ed re­a­li­ty’ för att skil­ja den från

VR (vir­tu­al re­a­li­ty) och AR (aug­men­ted re­a­li­ty). An­vän­da­ren har ett he­ad­set och Ho­loLen­sen gör bil­der­na le­van­de med hjälp av

3D-ka­me­ror. Sam­ma tek­nik kan an­vän­das för att av­bil­da män­ni­sko­krop­pen in i mins­ta de­talj. Som jäm­fö­rel­se kan rö­rel­se­sen­so­rer som

Micro­softs Ki­nect ba­ra kon­cen­tre­ra sig till ske­let­tet. Micro­soft kal­lar si­na rör­li­ga ho­lo­gram för ’ho­lo­por­ta­tion’ och häv­dar att de­ras nya tek­nik kan re­vo­lu­tio­ne­ra hur vi kom­mu­ni­ce­rar över sto­ra av­stånd.

Akus­tis­ka drag­strå­lar

Hur hög­för­stärk­ta ljud­vå­gor kan lyf­ta små ob­jekt.

Hög­ta­la­re

64 hög­ta­la­re i mi­ni­a­tyr ska­par de hög­för­stärk­ta ljud­vå­gor­na.

Strål­styr­ka

Nu­va­ran­de drag­strål­stek­no­lo­gi räc­ker för att kun­na lyf­ta ett ob­jekt stort som en är­ta. El­ler den här 3 mm sto­ra

po­ly­sty­ren­bol­len.

Fre­kvens

Våg­fre­kven­sen är satt till 40KHz, så lju­det kan in­te hö­ras av män­ni­skor.

Sci-fi vs verk­ligt ho­lo­gram

Skill­na­den mel­lan ho­lo­gram­men i Star Wars och ho­lo­gram som finns i verk­lig­he­ten idag.

Ho­lo­gra­fis­ka pro­jek­to­rer

I Star Wars pro­ji­ce­ras lju­set från själ­va ho­lo­gram­met sna­ra­re än från en pro­ji­ce­rings­y­ta.

Akus­tiskt

kraft­fält

Ljud­vå­gor­nas styr­ka kan ju­ste­ras

för att för­flyt­ta el­ler ro­te­ra bol­len.

Pro­ji­ce­rings­y­ta

Lju­set stud­sar mot en trans­pa­rent re­flek­te­ran­de yta och strå­lar in­te ut från ob­jek­tet.

Lju­set re­flek­te­ras

De split­ta­de ljus­strå­lar­na måste stud­sa mot speg­lar för att kun­na bil­da ho­lo­gram.

Syns in­te från si­dan

För att kun­na se ho­lo­gram­met måste du be­fin­na dig vid en punkt där vin­keln med­ger att det vi­sas.

Syn­li­ga i 360°

Ef­tersom det in­te ver­kar be­hö­vas nå­gon vis­nings­po­si­tion är sci-fi ho­lo­gram syn­li­ga från vil­ken vin­kel som helst.

Oli­ka ty­per av ho­lo­gram

I Star Wars är ho­lo­gram­men mer flex­ib­la ef­tersom de in­te be­hö­ver ly­da under någ­ra op­tis­ka la­gar och kan för­änd­ra lju­sets egen­ska­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.