DRAG­STRÅ­LAR

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Döds­stjär­nans drag­strå­le (Tractor Beam) an­vänds för att fånga fi­ent­li­ga rymd­skepp. Ny­li­gen har en verk­lig drag­strå­le ska­pats fast i en myc­ket mind­re ska­la. Över­ljudsvå­gor leds ige­nom hög­ta­la­re för att bil­da akus­tis­ka ho­lo­gram. Vå­gor­nas den­si­tet gör dem till­räck­ligt kraft­ful­la för att kun­na flyt­ta ob­jekt. Men den verk­li­ga drag­strå­len kom­mer in­te att kun­na flyt­ta på jät­testo­ra sa­ker som Mil­len­ni­um Fal­con. Istäl­let siktar man på ett an­vänd­nings­om­rå­de där det hand­lar om mil­li­met­rar. För den här över­ljudstek­no­lo­gin kan man få nyt­ta av in­om me­di­ci­nen och mikro­ki­rur­gin då den kan an­vän­das för att ma­ni­pu­le­ra in­stru­ment när man läg­ger mik­ro­sko­pis­ka snitt el­ler för att trans­por­te­ra me­di­cin till ett spe­ci­fikt om­rå­de i krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.