AVAN­CE­RAD BIONIK

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

I Star Wars- fil­mer­na får bå­de Ana­kin och Lu­ke bio­nis­ka kropps­de­lar ef­ter att ha för­lo­rat sin hö­gerarm. I den verk­li­ga värl­den finns ett forsk­nings­pro­jekt vid Newcast­le Uni­ver­si­ty där man ut­veck­lar bio­nis­ka hän­der. Hit­tills har de fles­ta pro­te­ser fun­kat så att man fäs­ter pro­te­sen vid krop­pen och an­vän­da­ren får lä­ra sig att rö­ra på den ge­nom att an­vän­da si­na musk­ler. Pro­ble­met är att musk­ler­na i ska­da­de kropps­de­lar of­ta är tra­si­ga. Med den nya tek­ni­ken hop­pas man att kun­na få konst­gjor­da kropps­de­lar att upp­fat­ta bå­de tryck och tem­pe­ra­tur, pre­cis som en rik­tig hand. Elektro­nis­ka kom­po­nen­ter kopp­las till ner­vän­dar i ned­re de­len av ar­men, vil­ket åter­ska­par möj­lig­he­ten att rö­ra han­den på ett na­tur­ligt sätt. Sen­so­rer i fing­er­top­par­na hjäl­per an­vän­da­ren att kän­na. Det blir ock­så lät­ta­re att grep­pa ting som dricks­glas, en boll el­ler en frukt ut­an att ha sön­der el­ler tap­pa dem. Två­vägs­kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan hjär­nan och den bio­nis­ka han­den sker i re­al­tid och kropps­för­nim­mel­sen, käns­lan av var kropps­de­len be­fin­ner sig, är den­sam­ma som för en van­lig hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.