LANDSPEEDERN

Kör i Ta­too­i­ne-stil med for­don som svä­var.

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Ae­ro-X är en spän­nan­de ny upp­fin­ning som på­min­ner om Lu­ke Sky­wal­kers land­spee­der. Svä­var­for­do­net har plats för två per­so­ner och styrs som en mo­tor­cy­kel. Den är av­sedd för sök- och rädd­nings­upp­drag och kan an­vän­das in­om lant- och skogs­bruk. Mal­loy Ae­ro­nau­tics Ho­ver­bi­ke syf­tar till att ta fram ett for­don som kan svä­va på näs­tan 3 000 me­ters höjd. Ho­ver­for­do­net kom­mer att an­vän­da ett fly-by sy­stem där elektris­ka sig­na­ler sänds från in­stru­ment­brä­dan till mo­torn. Bå­da hov­rar­na blir ut­rus­ta­de med pro­pell­rar för att ta höjd. I and­ra pro­to­ty­per har man istäl­let an­vänt sig av mag­ne­tisk le­vi­ta­tion, el­ler mag­lev, en tek­nik som re­dan an­vänds för snabb­tåg i fle­ra län­der. Kraf­ti­ga mag­ne­ter i mar­ken re­pel­le­rar, stö­ter ifrån sig, for­do­net som då lyf­ter.

Ae­ro-X

Går att an­slu­ta

En trans­port­trai­ler kan fäs­tas vid svä­va­ren och det finns en USB-port för att lad­da mo­bi­ler och surf­plat­tor.

Höjd och has­tig­het

Ae­ro-X svä­var 3 me­ter ovan­för mar­ken med hjälp av tun­nel­fläk­tar i kol­fi­ber och kom­mer upp i en has­tig­het av 72km/h. Mal­loy Ae­ro­nau­tics Ho­ver­bi­ke be­skrivs som värl­dens förs­ta fly­gan­de mo­tor­cy­kel och be­fin­ner sig för när­va­ran­de på test­sta­di­et. Den låg­fly­gan­de svä­var­mo­tor­cy­keln som du kör som om det vo­re en hoj.

Styr­ning

Det tar ba­ra en vec­ka att lä­ra sig kö­ra en Ae­ro-X. Den har en bom man kan fäl­la ner över sä­tet för att sit­ta sä­kert och air­bag som till­val för ex­tra sä­ker­het.

Fläkt­skydd

För att sä­ker­stäl­la en ef­fek­tiv ter­mik och op­ti­ma­la luft­flö­den, och för att skyd­da mot fö­re­mål som kan ska­da dem, är ro­tor­bla­den in­ne­slut­na i höl­jen. ”Ae­ro-X kom­mer att bli väl­digt po­pu­lär för

nö­jeskör­ning!”

Skrov

Kon­struk­tio­nen i kol­fi­ber gör for­do­net lätt men sam­ti­digt håll­bart. Flyt­pon­to­ner kan in­gå för att gö­ra det möj­ligt att lan­da och fly­ga Ae­ro-X över vat­ten.

Ver­ti­kalt lyft

For­do­net lyf­ter ver­ti­kalt från mar­ken så ing­en start­ba­na be­hövs. Den kan gå på van­lig ben­sin i 75 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.