FRÅ­GA EXPERTERNA

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Vi pra­ta­de med Ae­rofex för att få ve­ta mer om ho­ver­cy­keln.

Hur fun­ge­rar Ae­ro-X?

Ae­ro-X har två tan­dem-mon­te­ra­de tun­nel­fläk­tar som på­min­ner om hju­len på en van­lig mo­tor­cy­kel, de är pa­ral­lel­la med mar­ken. Det är tun­nel­fläk­tar­na som lyf­ter for­do­net och dri­ver det fram­åt och fö­ra­ren fly­ger un­ge­fär som man kör en mo­tor­cy­kel: ge­nom att ba­lan­se­ra.

Hur ska den an­vän­das?

An­vänd­nings­om­rå­de­na är mest flyg­ning på läg­re höjd, till ex­em­pel för jord­bruk, när man byg­ger pi­pe­li­nes i väg­löst land, för att und­sät­ta trup­per i nöd­lä­ge el­ler när man ska in­spek­te­ra järn­väg på otill­gäng­li­ga plat­ser. Den kom­mer sä­kert ock­så att bli väl­digt po­pu­lär för nö­jeskör­ning!

Var­för an­vän­der du ro­tor­blad i de­sig­nen?

Ef­tersom en ro­tor är ef­fek­tiv för att ska­pa lyft­kraft. Det är en eta­ble­rad tek­nik som är väl ut­fors­kad och be­prö­vad, vi vet hur en ro­tor be­ter sig. Ro­tor­bla­den sit­ter sä­kert in­ne i tun­nel­fläk­tar­na och nedåt­luft­ström­mar­na kan kon­trol­le­ras och an­pas­sas.

Är verk­li­gen ro­tor­blad den ab­so­lut bäs­ta svä­var­tek­ni­ken?

Vi har över­vägt and­ra al­ter­na­tiv, men de har si­na nack­de­lar. Jet­mo­to­rer har prö­vats för­ut, men de är bå­de bull­ri­ga och har det svårt med luft- ström­mar på låg höjd. Mag­ne­tisk le­vi­ta­tion är ef­fek­tivt men krä­ver myc­ket ener­gi och för­be­re­del­ser på mar­ken.

Kan sam­ma tek­nik an­vän­das i and­ra for­don?

Just nu byg­ger vi en mind­re ro­bot­ver­sion som ska an­vän­das för att be­spru­ta grö­dor. Vi har även om­betts att ut­veck­la en lik­nan­de mo­dell som kan svä­va över vat­ten. I takt med att drö­nar­na blir stör­re tror vi att Ae­ro-X-tek­no­lo­gin kan an­vän­das för att gö­ra dem säk­ra­re.

På vil­ka sätt skil­jer sig Ae­ro-X från landspeedern i Star Wars?

Landspeedern kan hov­ra även när den är av­stängd me­dan Ae­ro-X be­hö­ver sin fö­ra­re om­bord som star­tar den in­nan den kan lyf­ta.

Hur ser fram­ti­den ut för svä­va­re?

Vi kom­mer att få se en helt ny ka­te­go­ri av for­don som rör sig mel­lan mark­höjd och upp till fem me­ters höjd un­ge­fär. De kom­mer att lik­na bi­lar och er­bju­da ett nytt sätt att ta sig fram. I bör­jan kom­mer rädd­nings­tjäns­ter och lik­nan­de att va­ra de störs­ta kun­der­na, där­ef­ter kom­mer taxi och and­ra trans­port­tjänst­fö­re­tag att ef­ter­frå­ga dem. Svä­var­na kom­mer att va­ra ett kom­ple­ment till bi­lar sna­ra­re än att er­sät­ta dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.