HUR SKUL­LE EN X-WING KUN­NA FUN­KA?

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Den ovan­li­ga for­men på re­bel­ler­nas strids­flyg­plan i Star Wars har fått många att und­ra om så­da­na plan skul­le kun­na lyf­ta i verk­lig­he­ten. San­ning­en är att for­men in­te är ae­ro­dy­na­miskt sett den bäs­ta och dess­utom skul­le mo­torn och vap­nen i ving­ar­na gö­ra dem väl­digt tunga. Om de skul­le lyf­ta från jor­den skul­le det­ta ska­pa onö­digt stort luft­mot­stånd. Med det sagt på­min­ner ving­for­men om den på ett dubbeldäc­kar­flyg­plan som har vi­sat sig fun­ge­ra. Ett verk­ligt X-Wing-plan skul­le in­te gå att fly­ga ut­an da­tor­styr­ning, det skul­le helt en­kelt va­ra väl­digt svårt att sty­ra ma­nu­ellt. Ef­tersom X-Wing:en sak­nar stjärt­par­ti skul­le det bli pro­blem med att hål­la den sta­bil i luf­ten. I ett van­ligt flyg­plan är tryck­punk­ten för­lagd bakom tyngd­punk­ten, vil­ket hjäl­per till att hål­la pla­net i färd­rikt­ning­en. Men så är ju in­te en X-Wing ut­for­mad. Det flyg­plan som mest lik­nar den rö­da skva­dro­nen med strids­flyg i Star Wars är Bo­e­ing X-48B som har en form där flyg­plans­krop­pen del­vis ”smäl­ter ihop” med ving­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.