LJUSSABLAR

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Många Star Wars- fans har länge drömt om ett eget Je­di-va­pen.

Fors­kar­na har ett par oli­ka för­slag på hur man skul­le kun­na åter­ska­pa ljus­sa­beln. En me­tod går ut på att ut­nytt­ja ma­te­ri­ens fjär­de till­stånd, plas­man, en jo­ni­se­rad gas i vil­ken ato­mer­na se­pa­re­ras i ne­ga­tivt lad­da­de elektro­ner och po­si­tivt lad­da­de jo­ner. Det­ta skul­le in­träf­fa i su­per­he­ta till­stånd möj­lig­gör att kly­va me­tall. Pro­ble­met är att det krävs oer­hör­da mäng­der ener­gi för att åstad­kom­ma nå­got så­dant – plus att det skul­le va­ra omöj­ligt att hål­la den.

Ett an­nat för­slag går ut på att an­vän­da la­ser. Fors­ka­re vid Har­vard och MIT har upp­täckt att fo­to­ner kan lu­ras att in­te­ra­ge­ra med varand­ra. Ef­ter att ha va­rit bund­na till ru­bi­di­u­ma­to­mer i en va­ku­um-kam­ma­re med en tem­pe­ra­tur nä­ra ab­so­lu­ta noll­punk­ten, bör­ja­de de att kny­ta an till varand­ra och bil­da mo­le­ky­ler. Det skul­le in­ne­bä­ra att la­ser­s­vär­den skul­le slå i varand­ra istäl­let för att pas­se­ra ige­nom varand­ra. En nack­del är att la­ser­strå­lar re­flek­te­ras. Allt din mot­stån­da­re be­hö­ver är en spe­gel för att du ska drab­bas av di­na eg­na ut­fall!

TEC Torch är ett verk­tyg som brän­ner sig ige­nom ma­te­ri­al på ett sätt som lik­nar ljus­sa­beln. Det är ut­veck­lat av Ener­ge­tic Ma­te­ri­als & Pro­ducts Inc och in­ne­hål­ler brand­pa­tro­ner som går av i tem­pe­ra­tu­rer på 2 800 gra­der, vil­ket är till­räck­ligt för att skä­ra ge­nom stål. Det kan ta sig ige­nom gång­jär­nen på en dörr, lås och ked­jor på någ­ra se­kun­der, nå­got som kan va­ra vär­de­fullt för blå­ljus­per­so­nal mi­li­tär på und­sätt­nings­upp­drag.

Het våg Var­je stöt­våg med me­tal­långa va­rar ba­ra i någ­ra se­kun­der men det räc­ker för att ta sig ige­nom lås, ked­jor och gång­järn av me­tall. Tänd­ning Ett tryck på av­fyr­nings­knap­pen tän­der brand­pa­tro­nen som in­ne­hål­ler en lät­tan­tänd­lig bland­ning av...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.