NÄR MÄN­NI­SKA BLIR MA­SKIN

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

KROP­PEN ÄR ETT ANVÄNDBART VERK­TYG,

MEN GÅR DEN ATT FÖR­BÄTT­RA?

Vi be­grän­sas av vår bi­o­lo­gi: vi kan bli sju­ka, vi blir tröt­ta och vå­ra sin­nen sät­ter grän­ser. Hit­tills har vi va­rit be­ro­en­de av evo­lu­tio­nen för att ut­veck­las. Men in­te läng­re.

Bi­o­tek­nik blir bil­li­ga­re och mer kraft­full, elektro­nis­ka kom­po­nen­ter blir mind­re och vår kun­skap om den mänsk­li­ga krop­pen ökar. Pa­ce­ma­kers har hjälpt till att hål­la hjär­tan igång i fle­ra de­cen­ni­er, hor­mo­nel­la implantat på­ver­kar vår fer­ti­li­tet och smar­ta glas­ö­gon för­stär­ker vår syn­för­må­ga. Vi be­fin­ner oss på grän­sen till Män­ni­ska 2.0. Någ­ra be­fin­ner sig re­dan där.

Hit­tills har myc­ket av tek­no­lo­gin för kropps­hack haft me­di­cins­ka ap­pli­ka­tio­ner, men idag väljer många att an­vän­da sig av den för att för­bätt­ra si­na för­må­gor och sin­nen.

Ke­vin War­wick är pro­fes­sor i cy­ber­ne­tics på Co­ventry Uni­ver­si­ty och kal­lar sig för ”värl­dens förs­ta cy­borg”. Re­dan 1998 ope­re­ra­de han in ett ki­selchip i ar­men som kun­de lå­sa upp dör­rar, sät­ta på da­to­rer och tän­da lam­por åt ho­nom ut­an att han be­höv­de nud­da dem. 2002 upp­gra­de­ra­de han så att elektro­nis­ka chip kun­de kom­mu­ni­ce­ra med hans nerv­sy­stem ge­nom att kopp­la hund­ra elek­tro­der till sin me­di­an­nerv.

Ge­nom det nya implan­ta­tet kun­de han sty­ra en rull­stol, rö­ra en pro­tes­arm och, med hjälp av ett an­nat implantat in­o­pe­re­rat i hans fru, ta emot nerv­sig­na­ler från en an­nan män­ni­ska.

Pro­fes­sor War­wicks för­höj­da sin­nen och för­må­gor ingick i ett bi­o­me­di­cinskt forsk­nings­pro­jekt, men det finns in­di­vi­der som in­te har lust att vänta på någ­ra forsk­nings­re­sul­tat ut­an väljer att ex­pe­ri­men­te­ra på sig själ­va på egen hand.

Även svens­ke Han­nes Sjö­blad kal­lar sig bio­hac­ker och har ope­re­rat in ett chip i ar­men. Han an­ord­nar re­gel­bun­det eve­ne­mang, så kal­la­de ”implantat-fes­ter”, där han bju­der in al­la fri­vil­li­ga som vill få ett chip i ar­men. Med chi­pet kan man till ex­em­pel öpp­na dör­rar ut­an nyc­kel och kom­mu­ni­ce­ra med sin smart­te­le­fon.

And­ra har in­ji­ce­rat små mag­ne­ter i fing­er­top­par­na, vil­ket gör dem käns­li­ga för mag­net­fält. Åter­i­gen and­ra ex­pe­ri­men­te­rar med este­tis­ka implantat som bil­dar oli­ka for­mer och ibland även ljus under hu­den. Sam­ti­digt är forsk­ning­en nä­ra näs­ta ge­ne­ra­tion hög­tek­no­lo­gi för att upp­gra­de­ra krop­pen än­nu mer. Ett av må­len är att för­hind­ra åld­ran­de och sjuk­do­mar – ett ökan­de pro­blem i en allt äld­re be­folk­ning.

I Sve­ri­ge har Sta­tens Me­di­cin-Etis­ka Råd när­va­rat på mö­ten med den trans­hu­ma­nis­tis­ka för­e­ning­en Män­ni­ska Plus, som ver­kar för att spri­da in­for­ma­tion om bio­hack.

Till sist en li­ten var­ning: Tes­ta in­te det­ta hem­ma! Men visst är det in­tres­sant att tit­ta in i en värld där di­gi­tal tek­nik kan an­vän­das för att för­bätt­ra vå­ra för­må­gor i fram­ti­den. För­be­red dig på en tur i bio­hackar­värl­den.

”Vi be­fin­ner oss på grän­sen till Män­ni­ska

2.0 och en ny era.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.