Ex­os­ke­lett och vir­tu­ell verk­lig­het

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

In­för fot­bolls­mäs­ter­ska­pen i Bra­si­li­en 2014 stäm­de Mi­gu­el Ni­co­le­lis från Du­ke Uni­ver­si­ty mö­te med den då 29-åri­ge Ju­li­a­no Pin­to för att vi­sa ho­nom de se­nas­te tek­no­lo­gis­ka fram­ste­gen. Pin­to, som är för­la­mad från brös­tet och nedåt, pro­va­de det ut­vän­di­ga ske­lett som han fick av Ni­co­le­lis. Till det hör­de en sär­skild mös­sa som upp­fat­tar hjärn­vå­gor. Med hjälp av ex­os­ke­let­tet och mös­san kun­de han re­sa sig ur rull­sto­len och spar­ka iväg bol­len under den of­fi­ci­el­la in­vig­ningsce­re­mo­nin av världs­mäs­ter­ska­pen. Näs­ta steg i Ni­co­le­lis forsk­ning har hand­lat om att trä­na hjär­nan för att rö­ra be­nen – och för det an­vänds VR. Ef­ter att ha trä­nat i fle­ra må­na­der ge­nom en gå­en­de vir­tu­ell ava­tar, åter­fick åt­ta per­so­ner med rygg­märgs­ska­dor en del av rör­lig­he­ten och kän­seln i si­na ben.

Elek­tro­der kan upp­fat­ta ner­vim­pul­ser och rö­rel­se­hind­ra­de kan trä­na sin egen rö­rel­se­för­må­ga ge­nom att sty­ra vir­tu­el­la ava­ta­rers rö­rel­ser via hjär­nan.

Ex­os­ke­lett och -dräk­ter kan va­ra ett stöd för fy­sisk rö­rel­se och det finns mo­del­ler som kan sty­ras med hjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.