Fram­tids­fly­get VTOL

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Möt flyg­flot­tan som kan om­vand­la tung gods­trans­port för all­tid.

De sto­ra godscon­tain­rar som forslas runt värl­den om­bord på enor­ma con­tai­ner­far­tyg las­tas om på lång­tra­da­re i vå­ra ham­nar. Se­dan körs de till sin slut­des­ti­na­tion. Det brit­tis­ka fö­re­ta­get Re­in­hardt Te­ch­no­lo­gy Re­se­arch (RTR) tän­ker sig en mer kost­nads­ef­fek­tiv och mil­jö­vän­lig fram­tid för trans­por­ten ge­nom luft­vä­gen.

Ny­li­gen de­sig­na­de fö­re­ta­get sin vi­sion för fram­ti­dens gods­trans­por­ter, TU 523, ett ver­ti­kalt lyf­tan­de och lan­da­de flyg­plan (Ver­ti­cal Ta­ke-Off and Lan­ding, VTOL) som kan trans­por­te­ra tunga godscon­tain­rar ut­an att någ­ra dy­ra in­ve­ste­ring­ar i ny in­fra­struk­tur be­hö­ver gö­ras. Pla­net drivs av en hy­bridge­ne­ra­tor som ger kraft åt el­tur­bi­ner­na vil­ka kan lu­tas ho­ri­son­tellt, vil­ket i sin tur gör det möj­ligt att lyf­ta och lan­da ver­ti­kalt.

Up­pe i luf­ten lu­tas tur­bi­ner­na till­ba­ka me­dan ving­ar­na ska­par lyft­kraft på sam­ma sätt som för ett van­ligt flyg­plan. RTR har re­dan byggt en mo­dell av TU 523 i ska­la 1:4. När man prov­flu­git och tes­tat pro­to­ty­pen kom­mer det brit­tis­ka fö­re­ta­get att in­le­da till­verk­ning­en av gods­tra­fik­pla­net under de kom­man­de tre åren. Man tän­ker sig att till­ver­ka 30 VTOL-plan i må­na­den till en kost­nad av 400 000 ame­ri­kans­ka dol­lar styck, mot­sva­ran­de un­ge­fär 3,2 mil­jo­ner svens­ka kro­nor.

Trans­port­fly­get TU 523

Hur kom­mer den re­vo­lu­tio­ne­ran­de gods­trans­por­tö­ren att lyf­ta?

Långa di­stan­ser

TU 523 kan fär­das 330 mil om da­gen, vil­ket är om­kring 60 pro­cent läng­re än en lång­tra­da­re på vägen.

Skrov i kom­po­sit­ma­te­ri­al

Den star­ka och lät­ta flyg­plans­krop­pen i kol­fi­ber är kost­nads­ef­fek­tiv och kan mass­pro­du­ce­ras.

Ener­gi­ef­fek­tiv

El­tur­bi­ner­na drivs av pi­stong­er in­u­ti pi­stong­er vil­ket ökar verk­nings­gra­den, mins­kar spill­vär­men och ut­nytt­jar mer

av ener­gin.

Ställ­ba­ra tur­bi­ner

Istäl­let för att an­vän­da

in­bygg­da me­ka­nis­ka mo­to­rer när tur­bi­ner­na ska vinklas vid ta­ke-off och land­ning, har TU 523

ener­gi­ef­fek­ti­va på­hängs­an­ord­ning­ar.

Topp­has­tig­het

Pla­net kom­mer upp i has­tig­he­ter på 300 km/h,

vil­ket är fy­ra gång­er snab­ba­re än en last­bil.

TU 523 kan lan­da ver­ti­kalt ovan­på con­tain­rar och lyf­ta dem snabbt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.