Avan­ce­rat gräns­snitt

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

In­no­va­ti­va in­put­me­to­der och ”in­fo­tain­ment”sy­stem för­vand­lar fö­rarupp­le­vel­sen.

Att en bil tar dig från punkt A till punkt B räc­ker in­te läng­re för bil­till­ver­kar­na. De an­sträng­er sig nu för att gö­ra långa bil­re­sor och stres­si­ga bil­fär­der mer an­ge­nä­ma. Mor­gon­da­gens bi­lar är me­di­e­hub­bar. Au­dis vir­tu­el­la in­stru­ment­pa­nel är ett kon­cept som kom­mer att för­änd­ra fö­rarupp­le­vel­sen. Sy­ste­met vi­sar vik­tig in­for­ma­tion som kar­tor i 3D, tra­fi­kin­for­ma­tion och vä­der­pro­gno­ser i fö­ra­rens syn­fält på en ult­ra­tunn, högupp­löst OLED-skärm. Den multi­funk­tio­nel­la skär­men stöds av två pek­skär­mar på cen­tra­la kon­troll­pa­ne­len där man kan stäl­la in så­dant som me­di­a­sy­stem och luft­kon­di­tio­ne­ring. Ett syf­te med sy­ste­met är att det ska lä­ra sig fö­ra­rens be­te­en­de­möns­ter och kör­va­nor, och an­vän­da in­for­ma­tio­nen för att för­bätt­ra bil­fär­den. Om kö­er bör­jar bil­das på den van­li­ga vägen till job­bet kan sy­ste­met var­na via en med­föl­jan­de app i mo­bi­len och tip­sa om att star­ta hem­i­från ti­di­ga­re. I Mer­ce­des-Ben­zs F 015-kon­cept är den klas­sis­ka in­stru­ment­brä­dan helt ut­bytt mot en smart skärm som he­la ti­den över­va­kar åt vil­ket håll din blick rör sig och spå­rar di­na hand­rö­rel­ser. Med det här sy­ste­met i bi­len be­hö­ver du ba­ra tit­ta på den in­ställ­ning du vill änd­ra, ex­em­pel­vis vo­ly­men på ra­di­on el­ler tem­pe­ra­tu­ren för luf­kon­di­tio­ne­ring­en, och se­dan rö­ra på han­den för att stäl­la in den.

Vol­vo har sam­ar­be­tat med Erics­son för att ta fram sy­stem som tar un­der­håll­ning­en i bi­len till helt nya höj­der. Fram­ti­dens Volvo­mo­del­ler kom­mer att va­ra fyll­da med au­to­nom tek­no­lo­gi och hög­has­tig­hets­bred­band. Fö­ra­ren kan be­kvämt lu­ta sig till­ba­ka med sin fa­vo­rit­film el­ler tv-se­rie me­dan bi­len tar hand om kör­ning­en. Bi­len kom­mer till och med att va­ra till­räck­ligt smart för att kun­na ta en li­ten om­väg om du vill ve­ta hur fil­men slu­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.