In­tel­li­gen­ta bi­lar

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Från da­tain­sam­ling till själv­kö­ran­de, hur an­vän­der fram­ti­dens bi­lar in­for­ma­tion?

Inspirerade av fåg­lars, fis­kars och in­sek­ters svärm-be­te­en­de har Au­di ut­veck­lat svär­min­tel­li­gen­ta sy­stem för att för­bätt­ra den au­to­no­ma tek­no­lo­gin. I na­tu­ren kan djur se ut att rö­ra sig som om de var en ge­men­sam va­rel­se och den prin­ci­pen Au­di vill över­fö­ra till bi­lar och tra­fik­sy­stem för att mins­ka bil­kö­er­na. Ge­nom att an­vän­da sig av mo­bi­la nät­verk kan Au­dis bi­lar hål­la sig stän­digt upp­kopp­la­de och sam­la in och de­la tra­fi­kin­for­ma­tion via ett sär­skilt SIM-kort (e-SIM), som kom­mer att fin­nas per­ma­nent in­byggt i var­je Au­di. Kor­tet kopp­lar upp bi­len mot en da­ta­bas i mol­net som ger in­for­ma­tion om vad som finns fram­åt i kör­rikt­ning­en. Med hjälp av den­na in­for­ma­tion kan bi­len ge tips och råd till fö­ra­ren om al­ter­na­ti­va färd­vä­gar för att und­vi­ka bil­kö­er och and­ra hin­der längs färd­vä­gen. Sy­ste­met med in­byggd svär­min­tel­li­gens är fort­fa­ran­de på ut­veck­lings­sta­di­et, men Au­di har fram­gångs­rikt vi­sat att det fun­ge­rar i mo­del­ler i li­ten ska­la.

Många bil­till­ver­ka­re ut­veck­lar själv­kö­ran­de sy­stem men de måste tes­tas nog­grant in­nan nå­gon bil­fö­ra­re är vil­lig att släp­pa rat­ten. Volvos Dri­ve Me-pro­jekt som är igång i Gö­te­borg, är värl­dens förs­ta stor­ska­li­ga och lång­sik­ti­ga ut­veck­lings­pro­jekt för att få fram och tes­ta en själv­kö­ran­de bil. En flot­ta be­stå­en­de av hund­ra Vol­vo XC90s kom­mer att sät­ta bil­fö­re­ta­gets mest avan­ce­ra­de au­to­pi­lot­tek­no­lo­gi på prov i verk­lig­he­ten.

I fram­ti­dens showroom kan kun­der­na upp­le­va käns­lan hos oli­ka bil­mo­del­ler i den vir­tu­el­la värl­den.

Skär­mar med aug­men­te­rad vy kan för­var­na bil­fö­ra­ren om po­ten­ti­el­la fa­ror. Aug­men­ted re­a­li­ty (AR) Me­ka­ni­ker och tek­ni­ker kom­mer att ha AR-glas­ö­gon för att fixa mo­to­rer och ut­fö­ra re­pa­ra­tio­ner mer ef­fek­tivt. Över­gångs­stäl­le Fram­tids­tech på...

Au­dis mo­del­ler på 1:8 ska­la de­mon­stre­rar hur svär­min­tel­li­gens­sy­ste­met fun­ge­rar i verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.