Ny hi­sto­risk upp­täckt i Pet­ra

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Det kan ver­ka märk­ligt att ar­ke­o­lo­ger­na fort­fa­ran­de upp­täc­ker nya fynd på plat­ser som Pet­ra i Jor­da­ni­en. Tack va­re drö­na­re är det nu möj­ligt för fors­kar­na att lo­ka­li­se­ra nya fynd som ti­di­ga­re va­rit oupp­täck­ta. Ar­ke­o­lo­ger­na Sa­rah Par­cak och Christopher Tutt­le bör­ja­de i bör­jan av 2016 att kom­bi­ne­ra bil­der tag­na av drö­na­re med sa­tel­lit­fo­ton för att iden­ti­fi­e­ra kvar­va­ran­de spår av an­ti­ka bygg­na­der. Man upp­täck­te ett enormt mo­nu­ment ba­ra 800 me­ter sö­der om cen­tra­la Pet­ra. Bygg­na­den är av sam­ma om­fatt­ning som två OS-sim­bas­säng­er men har än­då va­rit oupp­täckt fram tills nu.

Pet­ra är re­dan en ar­ke­o­lo­gisk öns­ke­dröm men drö­nar­na har vi­sat att det finns än­nu mer kvar att upp­täc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.