An­tidrö­nar-tek­no­lo­gi

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

”Smar­ta pa­ne­ler kan skic­ka var­ning­ar via mejl när de

upp­täc­ker drö­na­re.”

I takt med att drö­nar­na blir allt van­li­ga­re tas fler och fler ini­ti­a­tiv för att be­grän­sa de­ras ut­bred­ning.

1 Dro­ne De­fen­der 2 Drö­na­re mot drö­na­re

Drö­na­re kan an­vän­das för att fånga and­ra drö­na­re. Här hand­lar det om en stör­re ma­skin som fång­ar in mind­re i ett häng­an­de nät. Den här skjut­va­pen­lik­nan­de gre­jen an­vän­der ra­di­o­pul­ser för att de­ak­ti­ve­ra drö­na­re in­om 400 me­ters ra­die ge­nom att stö­ra de­ras kom­mu­ni­ka­tions­sy­stem.

3 Boom!

For­don be­styc­ka­de med 50 mil­li­me­ters Bush­mas­ter­ka­no­ner tes­tas nu för att oskad­lig­gö­ra drö­na­re i si­tu­a­tio­ner där de kan an­tas ho­ta sol­da­ter.

4 Över­träd­da grän­ser

Spe­ci­alut­for­ma­de smar­ta pa­ne­ler som skic­kar var­ning­ar via mejl när de upp­täc­ker drö­na­re kan pla­ce­ras ut i gräns­om­rå­den och på and­ra stäl­len.

5 Po­si­tions­va­pen

Vik­ti­ga bygg­na­der som Vi­ta Hu­set har per­ma­nent va­pen ut­pla­ce­ra­de. Des­sa kan även hjäl­pa till att hål­la drö­na­r­at­tac­ker bor­ta.

6 Smar­ta­re fäng­el­ser

För att för­hind­ra att fång­ar tar emot le­ve­ran­ser ut­i­från fäng­el­set har man bör­jat för­se fäng­el­ser­na med an­tidrönar­tek­no­lo­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.