STARTREKKARE

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Så an­vänds drö­na­re in­om rymd­forsk­ning­en.

Sto­ra blad

En drö­na­re på Mars måste ha sto­ra ro­tor­blad för att få lyft­kraft i den tun­na at­mo­sfä­ren.

Ga­sjet

Istäl­let för en ro­tor an­vän­der je­ten sy­re el­ler ånga för att sti­ga upp­åt och för att kun­na

ma­nö­vre­ras. NASA:s drö­nar­pro­to­typ

tes­tas i den här upp­häng­nings­an­ord­ning­en för att ta re­da på hur den upp­för sig i mil­jö­er med

låg gra­vi­ta­tion.

Na­vi­ga­tion

Na­vi­ga­tions­sy­ste­met kän­ner igen land­skap och kom­mer att

kun­na na­vi­ge­ra mot för­pro­gram­me­ra­de mål.

Prov­tag­ning

Drö­na­ren kom­mer att be­stå av fle­ra mo­du­ler som gör det möj­ligt för den att an­vän­da

oli­ka ut­rust­ning för oli­ka till­fäl­len, be­ro­en­de på upp­drag.

”Kanske kom­mer en li­ten drö­na­re att hjäl­pa oss att

ut­fors­ka Mars.”

Lad­dad

På bassta­tio­nen som drö­na­ren ut­går ifrån kan den ock­så lad­das. Till ladd­ning­en an­vänds ener­gi

från sol­pa­ne­ler.

Minidrö­na­re

De drö­na­re som NASA tes­tar nu är in­te stör­re än en hand­fla­ta. En land­nings­sond kan allt­så ha med sig fle­ra drö­na­re under ett och

sam­ma upp­drag. Den re­vo­lu­tio­ne­ran­de de­si­gen är

in­spi­re­rad av hur fåg­lar fly­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.