NASA:s Prand­tl-D

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Drö­na­re an­vänds re­dan nu för att ut­fors­ka rym­den – i al­la fall om bal­long­ba­se­ra­de skann­rar och and­ra mät­verk­tyg i luf­ten. Men hund­ra­tu­sen­tals mil bort kan drö­na­re och and­ra lät­ta­re flyg­ma­ski­ner bli sva­ret på hur vi ska kun­na ut­fors­ka ut­omjor­dis­ka land­skap. Ett för­slag är den nya, lät­ta och star­ka flyg­far­kos­ten Prand­tl-D.

Den be­fin­ner sig fort­fa­ran­de på ex­pe­ri­ment­sta­di­et hos NASA men kan ut­gö­ra en vik­tig del i fram­ti­dens rymd­fär­der tack va­re sin re­vo­lu­tio­ne­ran­de de­sign. Ving­en är in­te tra­di­tio­nellt el­lip­tisk ut­an sna­ra­re klock­for­mad och av­sak­na­den av ett stjärt­par­ti gör att den väger vä­sent­ligt mind­re. Till­sam­mans in­ne­bär de bå­da för­änd­ring­ar­na i de­sign att den är 30 pro­cent mind­re bräns­lekrä­van­de än si­na fö­re­gång­a­re.

Prand­tl-D har fått namn ef­ter 1900-tals­fors­ka­ren och fly­gin­gen­jö­ren Lud­wig Prand­tl och byg­ger på hans och and­ras ae­ro­dy­na­mis­ka rön. Det är även en akro­nym för Pre­li­mi­na­ry Re­se­arch Ae­ro­dy­na­mic De­sign to Lo­wer Drag – men sä­kert skul­le Lud­wig gläd­ja sig än­då…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.