Nya drö­na­re på pla­ne­ten Mars

Näs­ta ge­ne­ra­tion kva­dro­kopt­rar le­tar bräns­le på Mars.

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Snart kom­mer sö­kan­det ef­ter vat­ten och is på Mars att ut­ö­kas med en ny ge­ne­ra­tion drönar­tek­no­lo­gi. In­gen­jö­rer­na på NASA skis­sar på en ny li­ten drö­na­re som snart kan sät­tas i ar­be­te på den Rö­da Pla­ne­ten. Den ska fly­ga över de mest otill­gäng­li­ga om­rå­de­na och även kun­na skic­kas ut på upp­drag på as­te­ro­i­der och mer av­lägs­na pla­ne­ter. Den ska le­ta ef­ter så­dant som land­ba­se­ra­de ro­botar­bo­tar har svårt att upp­täc­ka. upp­täck Det kan bli en drö­na­re som hit­tar vat­ten på MaMars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.