Drö­na­re på Sa­tur­nus må­nar

En dag kom­mer kanske drö­nar­na att kun­na hjäl­pa oss att ut­fors­ka Ti­tan.

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Så­vitt vi vet är Ti­tan den en­da i vis­sa av­se­en­den jord­li­ka him­la­kropp som finns i vår kos­mis­ka när­het. Vi vet att den har väts­ke­fyll­da sjö­ar, tjock at­mo­sfär och ett kli­mat­sy­stem. Det gör den in­tres­sant att ut­fors­ka vi­da­re. Det när­mas­te vi kom­mit hit­tills är när Huy­gens-son­den skic­ka­de mät­vär­den från Ti­tans at­mo­sfär 2005. Om drönar­tek­no­lo­gin ut­veck­las till­räck­ligt kanske vi kan upp­täc­ka mer om land, hav och luft på Ti­tan in­om en in­te allt­för av­läg­sen fram­tid.

De ti­di­ga pro­to­ty­per­na är sto­ra, men den fär­di­ga drö­na­ren kanske in­te är stör­re än en hand­fla­ta.

Ro­tor­dri­ven

Tack va­re Ti­tans tjoc­ka at­mo­sfär kom­mer ro­tordrö­na­re ha lät­ta­re att fly­ga här än gas­driv­na drö­na­re.

In­stru­ment

Ubå­ten mä­ter den ke­mis­ka sam­man­sätt­ning­en i sjön, tar bil­der av sjö­bott­nen och re­gist­rar ström­mar och tid­vat­ten.

Av­läg­sen värld

Än så länge har vi ba­ra lyc­kats med kor­ta be­sök på Ti­tan så

upp­drag som det som be­skrivs här är många år bort,

om de alls är möj­li­ga.

Kra­ken Ma­re

Re­serv­pla­ne­ring

Fle­ra drö­na­re kan tas om­bord på en lan­da­re, så om en miss­lyc­kas kan en ny skic­kas iväg mot Ti­tan. Den störs­ta kän­da sjön på Ti­tan, Kra­ken Ma­re, är det pri­mä­ra må­let för den un­der­vat­tens­drö­na­re

som kom­mer på plats .

Ladd­nings­sta­tion

Mo­bi­la ladd­nings­sta­tio­ner för mind­re drö­na­re kan mon­te­ras på fly­gan­de bal­long­er. Där kan drö­nar­na även läm­na pro­ver från ytan

in­nan de fly­ger iväg igen.

Ner i det okän­da

Bild­bal­long

De fly­gan­de bal­long­er­na är för­sed­da med ka­me­ror som tar högupp­lös­ta bil­der av

må­nens yta.

Svår ter­räng

Ro­tor­ba­se­ra­de drö­na­re kan kanske lan­da i svår­till­gäng­li­ga om­rå­den

och på bergs­slutt­ning­ar.

Ha­ven på Ti­tan be­står av fly­tan­de kolvä­ten och in­te av vat­ten. Det är en av an­led­ning­ar­na till att det är en myc­ket svår ut­ma­ning att de­sig­na

drö­na­re för den­na upp­gift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.