HI-TECH FIT­NESS

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

Tek­no­lo­gin gör trä­ning ro­li­ga­re och ef­fek­ti­va­re – det rå­der det ing­et tvi­vel om. Om du har en puls­kloc­ka när du spring­er el­ler om du an­vän­der an­vän­der te­le­fo­nen för att mä­ta di­na ti­der i trä­nings­spå­ret har du kanske märkt att det finns kla­ra för­de­lar med att an­vän­da sig av häl­so- och trä­nings­ap­par. Vi be­fin­ner oss ba­ra i bör­jan och med tan­ke på den snab­ba ut­veck­ling­en in­om VR och AI kom­mer fram­ti­dens trä­nings­pry­lar att be­fin­na sig på en ni­vå som får da­gens trä­nings­ap­par att se ut som nå­got från sten­ål­dern.

Fram­ti­dens trä­nings­tek­no­lo­gi kom­mer att ba­se­ras på da­ta-ana­ly­ser. Re­dan nu re­gi­stre­ras vår trä­ning för att kun­na mä­ta hur pre­sta­tio­nen i trä­nings­lo­ka­len el­ler ute i spå­ret för­bätt­ras över tid. Det är tek­no­lo­gi som an­vänds va­re sig vi hål­ler på med cyk­ling, trä­nar på gym el­ler spring­er ma­ra­ton. Häl­so­ap­par mä­ter puls och ana­ly­se­rar vår has­tig­het, för att ba­ra näm­na ett par funk­tio­ner. I takt med att sta­tistik blir mer lät­till­gäng­lig, ser vi ock­så hur vårt häl­so­till­stånd för­bätt­ras av vå­ra trä­nings­re­sul­tat. Snart kom­mer vi att kun­na mä­ta mus­kel­ut­veck­ling med hjälp av ex­em­pel­vis Skulpt Scan­ner, som ana­ly­se­rar musk­ler på 24 oli­ka stäl­len på krop­pen för att ge dig en upp­fatt­ning om kropps­fett och mus­kel­mas­sa och hur de för­de­lar sig på oli­ka musk­ler. För att mä­ta spe­ci­fi­ka musk­ler an­vänds en me­tod som kal­las sam­man­satt myo­gra­fi. En svag elekt­risk puls skic­kas ge­nom var­je mus­kel. Kropps­fett och musk­ler re­a­ge­rar oli­ka på ström­men och skill­na­den i mät­vär­de re­gi­stre­ras och över­va­kas av elek­tro­der. Se­dan sam­man­ställs, ana­ly­se­ras och pre­sen­te­ras da­tan för att ge dig en upp­fatt­ning om i vil­ken kon­di­tion just den­na mus­kel be­fin­ner sig. Det kom­mer ock­så gå att mä­ta hur myc­ket kropps­fett som bränns under

var­je trä­nings­pass och hål­la koll på and­ning­en. Sams­ungs Bo­dy Com­pass 2.0 an­vän­der smar­ta tex­tili­er i trä­nings­klä­der med sex oli­ka ty­per av sen­so­rer in­bygg­da. Sen­so­rer­na i klä­der­na mä­ter och ger dig åter­kopp­ling under trä­nings­pas­set. Den här trä­nings­dräk­ten är fort­fa­ran­de en pro­to­typ, men ut­veck­ling­en går snabbt och snart kom­mer vi att kun­na hit­ta smar­ta trä­nings­klä­der som des­sa i bu­ti­ker­na.

Även de som hål­ler på med lagspor­ter går en lju­sa­re fram­tid till mö­tes tack va­re ap­par och pry­lar som var­nar för – el­ler skyd­dar mot – ska­dor. Ett ex­em­pel är Fi­tGu­ard. Det upp­kopp­la­de gum­mis­kyd­det mä­ter kraf­ten vid en kol­li­sion och län­kar till en app som ana­ly­se­rar ris­ken för skall­ska­dor och an­nat. I spor­ter som rug­by och ame­ri­kansk fotboll är det­ta verk­li­gen användbart då ska­dor som an­nars ha­de va­rit oupp­täck­ta kan spå­ras. Med 3,8 mil­jo­ner id­rotts­re­la­te­ra­de ska­dor om året finns myc­ket att gö­ra på det ska­de­fö­re­byg­gan­de om­rå­det. Många id­rotts­ut­ö­va­re rap­por­te­rar in­te si­na symp­tom och ris­ke­rar där­med sin häl­sa. Fö­re­ta­get bakom Fi­tGu­ard hop­pas nu att de­ras pro­dukt ska hjäl­pa till att för­bätt­ra ska­de­re­du­ce­ring­en.

Att ha koll på trä­ning­en och sin hälso­da­ta har många för­de­lar. Lä­kar­na kom­mer ha till­gång till mer in­for­ma­tion om oss och vå­ra krop­par än nå­gon­sin. När even­tu­el­la pro­blem upp­täcks ti­digt och man får re­le­van­ta råd di­rekt on­li­ne, kanske det in­te blir nöd­vän­digt att upp­sö­ka sjuk­vår­den li­ka of­ta som idag. Med en per­son­lig och till­gäng­lig sjuk­vård för al­la mins­kar be­last­ning­en på vår­den.

In­for­ma­tio­nen kan an­vän­das för fler syf­ten än en­bart häl­so­koll. I takt med att den ar­ti­fi­ci­el­la in­tel­li­gen­sen ut­veck­las kom­mer da­to­rer­na att bli bätt­re på att ana­ly­se­ra di­na trä­nings­pass, sam­man­stäl­la da­ta om din kropp och mä­ta din pre­sta­tion i för­hål­lan­de till di­na mål. Skräd­dar­syd­da trä­nings­pro­gram kan ska­pas som är an­pas­sa­de för dig. Du be­hö­ver in­te be­ta­la för en per­son­lig trä­na­re hel­ler – det räc­ker med att föl­ja tip­sen från den di­gi­ta­la trä­nings­as­si­sten­ten. Den kan ge dig råd om hur du ska för­bätt­ra spe­ci­fi­ka om­rå­den va­re sig det hand­lar om sär­skil­da mus­kel­grup­per el­ler att gå ner i vikt, för­bätt­ra kon­di­tio­nen och brän­na fett rent all­mänt. När du job­bar mot di­na mål kan du se ex­akt vil­ka fram­steg du gör. Da­torn ana­ly­se­rar re­sul­ta­ten och re­kom­men­de­rar öv­ning­ar be­ro­en­de på di­na mål.

Med ti­den kom­mer den här tek­no­lo­gin att fin­nas i trä­nings­klä­der. Fö­re­tag som Under Ar­mour har ta­git fram ett par upp­kopp­la­de trä­nings­skor, som re­gi­stre­rar i vil­ken takt du spring­er. Snart kom­mer mä­ta­re av oli­ka slag ock­så fin­nas i an­nat man kan ha på sig.

Tek­no­lo­gin kan byg­gas in i py­ja­ma­sen. Kanske lå­ter det kons­tigt, men en god natts sömn är av­gö­ran­de för häl­san. Att för­bätt­ra söm­nen med­för sto­ra häl­so­för­de­lar. Re­dan nu finns sen­so­rer som kan över­va­ka sömn­kva­li­te­ten. I takt med att de blir mind­re, lät­ta­re att ha på sig och bil­li­ga­re kom­mer de att bli van­li­ga­re.

Men ar­be­tet för en sund kropp slu­tar in­te när trä­nings­pas­set är över. Ny tek­no­lo­gi kom­mer att kun­na hjäl­pa till när det gäl­ler åter­hämt­ning­en ock­så – med att lind­ra trä­nings­värk, mus­kel­spän­ning­ar och sträck­ning­ar, mot­ver­ka trä­nings­ska­dor och för­bätt­ra blod­cir­ku­la­tio­nen. Så­da­na pry­lar finns re­dan, som sti­mu­le­rar ner­ver­na för att få hjär­nan att ut­sönd­ra hor­mo­ner som lind­rar smär­tan. Man kan fäs­ta den lil­la por­tab­la an­ord­ning­en vid va­den, och på så sätt lind­ra kro­nisk smär­ta el­ler obe­hag från mus­kelska­dor in­om lop­pet av någ­ra

vec­kor.

Ba­lan­sen av­gör

Det kan ta tid att få in kropps­ställ­ning­en i Ica­ros förs­ta gång­en, men när du väl är där räc­ker det med att för­de­la kropps­vik­ten för att hit­ta ba­lan­sen.

Flyg iväg

Till­sam­mans med VR-spe­let kom­mer Ica­ros verk­li­gen få dig att kän­na det som om du fly­ger på rik­tigt.

Kon­cent­ra­tion

Ica­ros trä­nar hjär­nan li­ka myc­ket som musk­ler­na, för att lyc­kas i spe­let måste du fo­ku­se­ra helt.

Re­flex­er

Trä­ning­en trä­nar in­te ba­ra ditt ba­lans­sin­ne ut­an övar upp di­na re­flex­er ock­så. ”Ihop med ett VR-he­ad­set

känns upp­le­vel­sen än­nu mer verk­lig.”

Spe­ci­fi­ka musk­ler

Sy­ste­met krä­ver fy­sisk an­sträng­ning för att kun­na sty­ras, så det är in­te ba­ra kul ut­an ock­så bra trä­ning.

Mer in­ten­si­va me­to­der, som de som säljs av XT­re­e­mPul­se

Pu­reFlow, kan lind­ra trä­nings­värk och -ska­dor di­rekt ef­ter pas­set. Man sve­per in be­nen i de spe­ci­al­de­sig­na­de mud­dar­na som

Pu­reFlow-sy­ste­met pum­par in luft i. Det ökar blod-cir­ku­la­tio­nen. Då ökar ock­så sy­re­flö­det och om­sätt­ning­en av nä­rings­äm­nen som musk­ler­na be­hö­ver. Ma­ski­nen är gans­ka stor och som re­gel krävs en tek­ni­ker för att skö­ta den – ingen­ting att ha hem­ma allt­så. Över tid kom­mer dock ma­ski­ner­na att bli mind­re och bil­li­ga­re.

Al­la de här gre­jer­na hjäl­per oss att för­bätt­ra vår häl­sa, mä­ta vår sta­tus och op­ti­me­ra vår trä­ning. Det finns en an­nan häl­so­a­spekt som kom­mer att va­ra vik­tig under de kom­man­de åren – so­ci­al trä­ning. Ef­tersom vi of­ta­re är upp­kopp­la­de med oli­ka slags mä­ta­re blir trä­ning­en en so­ci­al upp­le­vel­se. En del ap­par lå­ter dig läg­ga till vän­ner för att se hur det går för dem. Trä­ning­en får mer av täv­lingsin­slag och trä­nings­pas­sen blir mer som ett da­ta­spel som du spe­lar med di­na vän­ner. Vem av er har mins­kat sitt kropps­fett mest den här må­na­den? Vem har byggt mest mus­kel­mas­sa? Vem sprang el­ler cyk­la­de längs­ta sträc­kan och vem tog mest i bänk­press? Täv­lings­mo­men­tet kan va­ra en mo­ti­va­tions­fak­tor när du ska hål­la dig i trim.

En an­nan gren av ut­veck­ling­en tar spe­li­fi­e­ring­en av trä­ning­en ett steg läng­re. VR­he­ad­set som du kan bä­ra me­dan du trä­nar om­vand­lar den mo­no­to­na gymupp­le­vel­sen till ett spän­nan­de spe­lä­ven­tyr där vän­ner spring­er till­sam­mans med dig i en vir­tu­ell värld. Du kanske vill täv­la emot dem i re­al­tid el­ler för­sö­ka slå nå­got re­kord de sat­te för någ­ra da­gar se­dan. El­ler så kan di­na rö­rel­se­möns­ter under trä­ning­en lig­ga till grund för oli­ka hand­ling­ar in­ne i spe­let. Ju snab­ba­re du spring­er, desto snab­ba­re ge­nom­för din ava­tar nå­gon spelut­ma­ning till ex­em­pel. Spel­kon­so­ler som Nin­ten­do Swit­ch och PlayS­ta­tion VR har re­dan spel som gör att du rör dig i den verk­li­ga värl­den så det här kan myc­ket väl va­ra näs­ta steg. g

Vi be­fin­ner oss ba­ra i bör­jan av den här ut­veck­ling­en men in­om någ­ra år kom­mer så­da­na här tek­nis­ka lös­ning­ar att va­ra till­gäng­li­ga för van­li­ga kon­su­men­ter. nter. Med så myc­ket trä­nings-tech att se fram emot under de kom­man­de åren fat­tas snart ingen­tingn­ting för att re­sa sig upp ur sof­fan och bli välträ­nad!

Vi pla­ce­ras runt hal­sen som ett hals­band så du kan ha det på ut­an att det ham­nar ivä­gen för nå­got. ”Hals­ban­det Vi lär sig mer om dig var­je dag ge­nom att re­gi­stre­ra din trä­ning.” In­u­ti Vi­he­adse­tet En titt på tek­ni­ken bakom den smar­ta...

Ica­ros-sy­ste­met är dyrt men är den typ av trä­nings­upp­le­vel­se vi an­tag­li­gen kom­mer att få se mer av. Spe­la spe­let Den här VR-upp­le­vel­sen där du fly­ger hand­lar om att du ska ta dig ige­nom ring­ar, men fler spel finns till­gäng­li­ga. Styr­ning Kon­trol­len...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.