Ar­ti­fi­ellt in­tel­li­gen­ta trä­na­re

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

Di­gi­tal as­si­sten­ter som Si­ri, Cor­ta­na och Goog­le As­si­stant finns re­dan i pry­lar som vi har med oss i var­da­gen. Det var ba­ra en tids­frå­ga in­nan AI med trä­nings­in­rikt­ning skul­le bli verk­lig­het. Ar­ti­fi­ci­ellt in­tel­li­gen­ta trä­nings­ö­ver­va­ka­re som Vi-hals­ban­det ger an­vän­da­ren tips om in­di­vi­du­ellt an­pas­sad trä­ning, de­lar hälso­da­ta som ex­em­pel­vis puls i re­al­tid och har ett hög­kva­li­ta­tivt au­di­oy­s­tem. Rös­ten i Vi kom­mer att he­ja på dig när du trä­nar för att upp­munt­ra till bätt­re pre­sta­tio­ner, be­rät­ta om du hål­ler en läg­re takt än du bru­kar och kol­la om du vill ta en pa­us för att vi­la li­te.

För var­je dag lär sig Vi mer om dig ge­nom att re­gi­stre­ra di­na trä­nings­pass och mä­ta di­na fram­steg. Du kan ha hals­ban­det på dig he­la da­gen om du vill, för att lyss­na på mu­sik el­ler ringa sam­tal tråd­löst. I takt med att den typ av tek­no­lo­gis­ka kom­po­nen­ter som be­hövs blir allt mind­re och lät­ta­re att ha på sig, kom­mer di­gi­ta­la trä­nings­as­si­sten­ter att bli än­nu smar­ta­re med ti­den. Men Vi-hals­ban­det är en bra bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.