Kom i form med VR

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

VR-he­ad­set kan ha en vik­tig roll att spe­la för fram­ti­dens fy­sis­ka trä­ning. An­vän­da­ren får käns­lan av ett spel, har ro­ligt och kom­mer sam­ti­digt i form. I kom­bi­na­tion med ett sy­stem som Ica­ros blir ”ga­me­fi­e­ring­en” av trä­ning än­nu mer spän­nan­de. Du kan upp­le­va att du fly­ger och när du lu­tar dig i oli­ka rikt­ning­ar rör sig he­la värl­den runt dig. Med VR-he­adse­tet känns upp­le­vel­sen mer verk­lig. Du trä­nar en lång rad oli­ka musk­ler under ti­den ut­an att ens mär­ka det.

Du måste ha bra mag­musk­ler för att kun­na ba­lan­se­ra i Ica­ros och ef­ter någ­ra mi­nu­ter kom­mer du att kän­na att du an­sträng­er även över­ar­mar, ax­el­par­ti och va­der. Snart kom­mer VR-he­adse­ten ock­så att kun­na kopp­las ihop med smar­ta löp­band som mä­ter din has­tig­het och ut­hål­lig­het och an­pas­sar trä­ning­en för att mat­cha di­na rö­rel­se­möns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.