Otro­li­ga pri­ser?

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

Prin­ter­till­ver­ka­re har an­kla­gats för att dri­va upp pri­ser­na på bläck­pa­tro­ner de se­nas­te åren, ge­nom att mins­ka mäng­den bläck i smyg. En ty­pisk kom­bi­ne­rad färg/svart-pa­tron in­ne­hål­ler idag 16 ml bläck, jäm­fört med 42 ml i 2003 och säljs för sam­ma pris(£20-£25). Det­blir­mel­lan £1,250 - £1,500 per­li­ter, vil­ke­tär­li­ka­dyrtsom Cha­nel No.5 - par­fym. Fram­steg in­om prin­ter-tek­no­lo­gi be­ty­der att skri­va­re gör av med mind­re bläck så du kan fort­fa­ran­de få om­kring 250 si­dor för en bläck­pa­tron. Kost­na­den för själ­va skri­var­na har ock­så fal­lit, för att till­ver­kar­na säl­jer dem för ett läg­re pris och gör för­tjänst på bläck­pa­tro­ner­na istäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.