Klump­fria fär­ger

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

Prin­ter­bläck måste kun­na tor­ka fort när det väl kom­mit ut på pap­pe­ret. Men om det får tor­ka på skri­var­hu­vu­dets små pig­gar kom­mer bläc­ket att klum­pa sig. När skri­va­ren in­te an­vänds för­sluts där­för skri­var­hu­vu­det med ett gum­mi­höl­je för att för­hind­ra att de tor­kar ut tills när du ska skri­va ut nå­got. Men under print­nings­pro­ces­sen kan en­sta­ka pig­gar va­ra oö­ver­täck­ta under läng­re tid, nå­got som kan hän­da även om in­te just den spe­ci­el­la fär­gen be­hövs. För att hål­la dem igång skan­nar skri­var­hu­vu­det för­bi pap­pers­kan­ten och skju­ter bläck ge­nom de oan­vän­da pig­gar­na in i en li­ten kam­ma­re. Det går åt li­te bläck för det­ta, men det är än­då be­tyd­ligt mind­re än vad som ha­de krävts för en stor­städ­ning. Vis­sa skri­va­re pa­u­sar se­dan för att tor­ka av skri­var­hu­vu­det mot en gum­miskra­pa så att allt torrt bläck för­svin­ner. Om skri­va­ren gör kons­ti­ga ljud och rö­rel­ser när du sät­ter på den är det of­tast det här som på­går.

”Ett skri­var­hu­vud in­ne­hål­ler hund­ra­tals mik­ro­sko­pis­ka pig­gar, var och en av dem tun­na­re än ett mänsk­ligt hårstrå.” Kab­lage Se­pa­ra­ta sig­nal­kab­lar för var­je skri­var­hu­vud styr den ex­ak­ta taj­ming­en för var­je bläckutsprut­ning. Pap­perupploc­ka­re En...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.