Oli­ka tvätt­me­del för oli­ka be­hov

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

Tvätt­ma­ski­ner gnug­gar in­te tvät­ten så myc­ket så det mesta av tvät­tan­det görs av tvätt­med­let. Tvätt­me­del är gjor­da för att lödd­ra så li­te som möj­ligt. Bubb­lor kan ta sig in i lå­set till luc­kan och läm­na sme­ti­ga res­ter där. För att för­hind­ra att kal­kav­lag­ring­ar bil­das in­ne­hål­ler tvätt­med­len fos­fa­ter och ze­o­li­ter, ett slags ali­mi­ni­um­si­li­kat. De bin­der kal­ci­umjo­ner och för­hind­rar att kal­ken bil­dar av­lag­ring­ar i ma­ski­nen. Många tvätt­me­del in­ne­hål­ler dess­utom sy­re­ba­se­ra­de blek­nings­me­del för att hål­la vi­ta klä­der vi­ta.

En del tvätt­me­del in­ne­hål­ler dess­utom en­zy­mer som tar hand om sär­skilt tuf­fa fläc­kar, som blod och gräs. Ny­a­re tvätt­me­del som är ut­for­ma­de för att va­ra skon­sam­ma mot fär­ger är fak­tiskt de som är enklast sam­man­sat­ta. Man har helt en­kelt ute­slu­tit bå­de blek­me­del och en­zy­mer och för­li­tar sig helt på tvätt­med­lets ba­se­gen­ska­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.