BE­TONG

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

Be­tong är sten, sand och grus som hålls ihop av ce­ment. Ste­nar­na i be­tong­en är star­ka­re än själ­va ce­men­ten så det är ett sätt att om­vand­la ce­ment till ett mer håll­bart ma­te­ri­al.

Den ke­mis­ka re­ak­tion som äger rum när ce­men­ten här­das be­hö­ver ba­ra en del vat­ten för fem de­lar ce­ment, sett till vo­lym. Men en be­tong­blad­ning som är så torr skul­le bli stel och svår att ar­be­ta med. Dess­utom skul­le det upp­stå luft­fic­kor som skul­le gö­ra ma­te­ri­a­lets struk­tur sva­ga­re. Där­för görs be­tong med en del vat­ten för två de­lar ce­ment.

I mo­dern hög­pre­ste­ran­de be­tong till­sätts även ”ki­seldi­ox­idrök”. Det är ett fin­för­de­lat si­li­kon­di­ox­id-pul­ver som upp­står som en bi­pro­dukt då man be­ar­be­tar ki­sel för in­du­strin. Den sto­ra ex­po­ne­rings­a­re­an hos de små ki­seldi­ox­id­par­tik­lar­na fång­ar vatt­net i be­tong­en och hind­rar den från att spric­ka.

Ce­ment­pul­ver kan bli till su­per­stark be­tong om man ba­ra till­sät­ter någ­ra ingre­di­en­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.