Koll på ex­po­ne­rings­ti­den

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

Fo­to­gra­fi hand­lar om att sam­la in ljus i ka­me­ran. Om du får in för myc­ket ljus, blir bil­den all­de­les för ljus och över­ex­po­ne­rad. Om du får in för li­te ljus blir den för mörk och un­der­ex­po­ne­rad. För att ha koll på hur myc­ket ka­me­ran släp­per in ge­nom lin­sen till ljudsen­sorn, kan du stäl­la in ex­po­ne­rings­ti­den ma­nu­ellt. I au­to­mat­lä­ge gör ka­me­ran det­ta själv.

Blän­da­re

In­u­ti lin­sen finns en öpp­ning som kal­las blän­da­re. Blän­da­rens stor­lek kan stäl­las in . Ett högt f-tal (som f 22) gör öpp­ning­en mind­re så att den släp­per in mind­re ljus i lin­sen, me­dan ett lågt f-num­ber (som f 2.8) gör blän­da­ren bre­da­re så att den släp­per in mer ljus.

Det­ta kon­trol­le­rar även skär­pan. Höga f-num­mer gör allt i bil­den skarpt me­dan lå­ga f-num­mer gör bak­grun­den mind­re tyd­lig.

Slutar­tid

Ti­den som slu­ta­ren är öp­pen kan stäl­las in med slutar­ti­den. En kort slutar­tid (som 1/250 se­kund) gör att slu­ta­ren ba­ra är öp­pen en li­ten del av en se­kund och att ba­ra li­te ljus släpps in. En lång slutar­tid (30 se­kun­der) hål­ler den öp­pen under en läng­re tid. Kor­ta slutar­ti­der är bra när man ska ta bil­der på rör­li­ga mo­tiv och långa slutar­ti­der kan gö­ra bak­grun­den mind­re skarp.

ISO

Ge­nom ka­me­rans ISO kan du sty­ra hur pass käns­lig sen­sorn är för ljus. Ett högt ISO-tal (som 1600) kom­mer att gö­ra den ljus­käns­lig och den slut­li­ga bil­den lju­sa­re. Du kan även ska­pa di­gi­talt brus så att bil­den blir kor­nig. För det mesta är det bäst att läm­na ISO:n ifred och istäl­let an­vän­da blän­darin­ställ­ning­ar och slutar­ti­der för att få bil­den lju­sa­re.

ISO 1600. Ett högt ISO-tal kom­mer att gö­ra bil­den lju­sa­re men ock­så gö­ra den kor­nig och ”mjöl­kig”.

f 1.8. Lå­ga f-tal gör bak­grun­den sud­dig så att mo­ti­vet fram­trä­der tyd­li­ga­re.

1/1600 se­kund. Kor­ta slutar­ti­der fång­ar rö­rel­ser på bråk­de­len av en se­kund.

1 se­kund. An­vänd ett sta­tiv vid långa slutar­ti­der för att und­vi­ka att mo­ti­ven blir sud­di­ga.

f 13. Höga f-tal gör att bå­de mo­tiv och bak­grund ham­nar i fo­kus.

ISO 100. Ett lågt ISO-tal sä­ker­stäl­ler hög skär­pa i bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.