Ställ in skär­pan

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

När ljus­strå­lar­na stud­sar mot ett ob­jekt och pas­se­rar ge­nom lin­sen, böjs de av i vinklar och sam­man­strå­lar se­dan mot sen­sorn för att ska­pa en bild. Om de strå­lar sam­man för myc­ket fram­för sen­sorn el­ler in­te hin­ner sam­man­strå­la igen in­nan de når fram dit, kom­mer bil­den att bli oskarp.

För att mo­ti­vet ska bli skarpt kan du stäl­la in av­stån­det mel­lan lin­sen och mo­ti­vet och där­med sty­ra var ljus­strå­lar­na går sam­man i ka­me­ran. Ju när­ma­re mo­ti­vet desto mind­re böj­nings­vin­kel för ljus­strå­lar­na och ju läng­re bort desto läng­re kom­mer lju­set att sam­man­strå­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.