Köp­cent­rum 2020

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

De hög­tek­no­lo­gis­ka ge­nom­brot­ten som kom­mer att för­änd­ra köprun­dan.

Di­gi­ta­la skär­mar

En bu­tik kan in­te ha hur många pro­duk­ter som helst i la­ger och en del av dem har re­dan bör­jat med di­gi­ta­la skär­mar. Där kan kun­der­na se he­la pro­dukt­ka­ta­lo­gen om det de sö­ker in­te står fram­me. Läng­re fram kan det här le­da fram till helt vir­tu­el­la bu­ti­ker som ex­pe­ri­ment­bu­ti­ken Ho­meplus i Syd­ko­rea. Bil­der på de­ras pro­duk­ter vi­sas på väg­gar­na i tun­nel­ba­nan. Ge­nom att skan­na QR-ko­den med mo­bi­len kan kun­der be­stäl­la va­ran och få den le­ve­re­rad när de kom­mer hem.

Vir­tu­el­la prov­rum

Istäl­let för att be­hö­va by­ta om när du ska pro­va nya klä­der kan bil­der på de nya klä­der­na vi­sas ovan­på bil­der av dig som tas av spe­geln i om­kläd­nings­rum­met. Spe­geln är ut­rus­tad med kropps­sen­sorn Ki­nect bo­dy som kän­ner av din po­si­tion så att klä­der­na ham­nar rätt. Du kan en­kelt ”sät­ta på dig” en ny out­fit ge­nom en gest el­ler ge­nom att klic­ka på pek­skär­men. Det går ock­så bra att ta en bild på den nya loo­ken för att skic­ka till vän­ner när du vill ve­ta om de tyc­ker.

Sen­so­rer och spå­ra­re

När hand­lar­na vet mer om män­ni­skor­na som kom­mer in i bu­ti­ken kan de bli bätt­re på per­son­lig ser­vice. Istäl­let för att an­vän­da in­tegri­tets­krän­kan­de an­sikt­s­i­gen­kän­ning har Hox­ton Ana­ly­tics ut­veck­lat en trös­kel som sam­lar in da­ta från skor. En ka­me­ra re­gi­stre­rar da­ta från kun­der­nas föt­ter när de går in i bu­ti­ken. Da­tan skic­kas till en pro­ces­sor som med hjälp av al­go­rit­mer räk­nar ut san­no­lik ål­der och kön och vil­ka va­ru­mär­ken som kan va­ra intressanta. And­ra sen­so­rer kan spå­ra ping­ar från kun­der­nas mo­bi­ler i tråd­lö­sa nät­verk för att kart­läg­ga vad de tit­tar på i bu­ti­ken.

3D-skri­va­re

Det kom­mer in­te ba­ra att säl­jas 3D-ut­skriv­na pro­duk­ter. En del bu­ti­ker kom­mer ock­så att lå­ta dig skri­va ut di­na eg­na. Det har re­dan bör­jat dy­ka upp 3D-skriv­ar­bu­ti­ker på en del stäl­len och i fram­ti­den kan de bli en van­lig syn i vå­ra köp­cent­rum. Kun­der­na kom­mer att kun­na lad­da ner en de­sign el­ler ska­pa sin egen. Det går ock­så bra att få pro­duk­ten prin­tad me­dan man vän­tar. El­ler skic­ka rit­ning­en till bu­ti­ken och häm­ta den fär­di­ga pro­duk­ten där se­na­re.

Smar­ta eti­ket­ter

Snart kom­mer eti­ket­ter i klä­der­na att gö­ra myc­ket mer än att ge tvätt­råd. Nu när di­gi­ta­la kom­po­nen­ter har bli­vit mind­re och bil­li­ga­re har det nors­ka fö­re­ta­get Thin­film ut­veck­lat flex­ib­la och smar­ta eti­ket­ter med Ne­ar Fi­eld Com­mu­ni­ca­tion Te­ch­no­lo­gy. An­vänd­bar in­for­ma­tion om pro­duk­ten skic­kas till din mo­bil, till ex­em­pel kan den för­var­na om det finns ingre­di­en­ser i ma­ten du tänk­te kö­pa som du är al­ler­gisk emot. El­ler be­rät­ta om en va­ras ur­sprung och hur den har till­ver­kats.

Ex­pe­dit-ro­bo­tar

När det finns många oli­ka va­ror i en bu­tik kan det va­ra svårt för per­so­na­len att ve­ta ex­akt var all­ting finns. Där­för har fors­ka­re vid Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty ut­veck­lat An­dyVi­sion, en ro­bot som går runt i gång­ar­na och skan­nar bu­tik­shyl­lor­na för att ska­pa en kar­ta till kun­der­na. Den går ock­så att an­vän­da för in­ven­te­ring och kan be­rät­ta för per­so­na­len när en va­ra hål­ler på att ta slut el­ler om en va­ra är fel­pla­ce­rad.

Di­gi­ta­la skylt­föns­ter

Fors­ka­re vid MIT, Mas­sachu­setts In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy, har ut­veck­lat en ge­nom­skin­lig skärm som kan kom­ma att er­sät­ta skylt­fönst­ren. Nano­par­tik­lar in­bäd­da­de i det­ta ma­te­ri­al kan stäl­las in för att en­dast re­flek­te­ra ljus på vis­sa våg­läng­der och lå­ta an­nat ljus pas­se­ra. Det gör att skär­men ser ge­nom­skin­lig ut. I ett så­dant skylt­föns­ter kan man vi­sa pro­duk­tin­for­ma­tion och an­non­ser som för­änd­rar sig be­ro­en­de på vad det är för vä­der, hur dags det är på da­gen – el­ler vem som rå­kar gå för­bi.

Drö­nar­le­ve­ran­ser

Om du in­te vill bä­ra hem det du köpt, och in­te hel­ler är be­redd att vänta i evig­he­ter på le­ve­rans, kan du få di­na va­ror hemskic­ka­de med en drö­na­re. Än så länge har le­ve­rans­drö­na­re som Ama­zons Pri­me Air ba­ra fått till­stånd att fly­ga så långt som de kan ses av ope­ra­tö­ren. Men i takt med att da­to­rer­na blir mer kraft­ful­la och sen­so­rer bil­li­ga­re kom­mer små obe­man­na­de luft­far­kos­ter att bli myc­ket säk­ra­re än idag.

”3D-skriv­ar­bu­ti­ker har re­dan bör­jat dy­ka upp på vis­sa stäl­len.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.