Mot­stånd be­hövs

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

När du spe­lar på ba­sen ska­pas en se­rie av knappt syn­li­ga sväng­ning­ar i sträng­ar­na. Des­sa pas­se­rar ge­nom ett elektro­mag­ne­tiskt kraft­fält och för­stärks av en slu­ten ström­krets. Det finns fler sätt som du kan kon­trol­le­ra lju­det på. Även de enk­las­te bas­mo­del­ler­na har nå­got an­nat som gör att du kan ska­pa en rad oli­ka ef­fek­ter.

El­ba­sar har minst två in­ställ­ning­ar, en för vo­lym och en för ton. Vo­ly­min­ställ­ning­en bru­kar va­ra kopp­lad till en re­sis­tor på 500 kg-Ohm som kon­trol­le­rar sig­na­ler­nas amp­li­tud. Ju hög­re mot­stånd, desto läg­re vo­lym. Via tonin­ställ­ning­en (som även den van­ligt­vis styrs av en an­ord­ning på 500 kg-Ohm) kan du kon­trol­le­ra vil­ka fre­kven­ser to­ner­na har – du kan gö­ra dem dju­pa­re el­ler tun­na­re be­ro­en­de på vad som kan pas­se­ra ge­nom mot­stån­det.

Be­ro­en­de på vil­ka in­ställ­ning­ar du gör på ba­sen kan du få fram oli­ka ljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.