Lä­ran­de ex­em­pel

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

De fles­ta in­du­stri­ro­bo­tar be­hö­ver pro­gram­me­ra­re för att skri­va den kom­pli­ce­ra­de kod som styr de­ras rö­rel­ser och att om­pro­gram­me­ra en in­du­stri­ro­bot med­för kost­sam­ma pro­duk­tions­av­brott. Bax­ter och Sawy­er till­hör en ny ge­ne­ra­tion ro­bo­tar från Ret­hink Ro­bo­tics i Boston i USA. De kan lä­ra sig vad de ska gö­ra ge­nom att man rör de­ras ar­mar i rätt po­si­tion och se­dan klic­kar på en knapp som ta­lar om för dem att ”det här är det fö­re­mål som du ska lyf­ta” el­ler ”lägg det här fö­re­må­let i den där lå­dan”. An­sik­tet på skär­men gör att män­ni­skor kan av­lä­sa huruvi­da ro­bo­ten kon­cent­rar sig på sin in­lär­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.