Så fun­kar barko­der

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

En av de van­li­gas­te ty­per­na av barkod kal­las Uni­ver­sal Pro­duct Co­de (UPC). Den be­står av en se­rie av 95 ko­lum­ner i svart och vitt. När de skan­nas, ska­par da­torn en 95-siff­rig kod som är in­de­lad i 15 sek­tio­ner. Den förs­ta, sista och mel­lers­ta sek­tio­nen är ”vak­ter” så att da­torn kan av­gö­ra om ko­den är av­läst från väns­ter till hö­ger el­ler upp och ner.

Num­ren längst till väns­ter i bot­ten av barko­den vi­sar vil­ken typ av barkod det är frå­ga om, förs­ta se­tet om fem siff­ror är till­ver­ka­rens kod och näs­ta sif­fer­grupp är pro­dukt­ko­den. De sista siff­ror­na till hö­ger är ett kon­troll­num­mer så att da­torn kan ve­ri­fi­e­ra att ko­den har bli­vit av­läst på rätt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.