De­på-team som kon­sul­ter

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

Ge­nom att iakt­ta hur tea­men i de­påstop­pen job­bar har värl­den lärt sig myc­ket om me­to­disk pla­ne­ring och ef­fek­ti­vi­tet i ar­be­tet.

Nu hop­pas vårdsek­torn och lä­ke­me­dels­in­du­strin att kun­na upp­nå sam­ma höj­der. De har an­li­tat For­mu­la 1-tea­met MacLa­ren som kon­sul­ter. Det var när lä­ke­me­dels­fö­re­ta­get Glax­oS­mit­hK­li­ne skul­le by­ta ut si­na tand­krämssma­ker på mind­re än hal­va den pla­ne­ra­de ti­den som de bad om go­da råd. Wil­li­ams team har gett si­na råd till lä­ka­re om hur de kan för­bätt­ra si­na ru­ti­ner vid åter­uppli­van­de av ny­föd­da barn. Uni­ver­si­ty Hospi­tal of Wa­les byt­te ut sin ut­rust­ning och tog fram en åt­gärds­plan där al­la i per­so­na­len ha­de sär­skil­da upp­gif­ter och po­si­tio­ner. Av­se­vär­da för­bätt­ring­ar blev re­sul­ta­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.