ELEKTRIS­KA BI­LAR

Otrolig teknologi - - Nya Innovationer -

FRÅN LADDNINGSBARA FLYG­PLAN TILL BATTERIDRIVNA BÅ­TAR. FRAM­TI­DEN SER

UT ATT VA­RA EL­DRI­VEN.

Ben­sin- och die­sel­driv­na bi­lar kanske fort­fa­ran­de do­mi­ne­rar tra­fi­ken på vå­ra vägar, men de­ras da­gar är räknade. En färsk stu­die från Mas­sachu­setts In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy (MIT) kon­sta­te­ra­de att 87 pro­cent av de dag­li­ga bil­re­sor­na i USA li­ka gär­na skul­le kun­na gö­ras av el­bi­lar och 2020 be­räk­nas den siff­ran ha sti­git till 98 pro­cent.

Ett hin­der för ut­bred­ning­en av el­bi­lens po­pu­la­ri­tet har va­rit ’räck­viddsång­est’ – räds­lan för att bat­te­ri­et ska ta slut under re­san. Me­dan ben­sin­sta­tio­ner finns på be­kvämt av­stånd över­allt är ladd­nings­sta­tio­ner mer säll­syn­ta. In­fra­struk­tu­ren be­hö­ver byg­gas ut och fler och fler ladd­nings­sta­tio­ner bör­jar dy­ka upp på oli­ka håll i värl­den. I Ja­pan är ladd­nings­sta­tio­ner van­li­ga­re än ben­sin­sta­tio­ner nu­me­ra.

At­ti­ty­den gente­mot el­bi­lar har för­änd­rats myc­ket de se­nas­te åren. För in­te så länge se­dan sågs de som ett skämt och dess­utom var de så dy­ra att prislap­pen skräm­de iväg även de mest in­tres­se­ra­de. Tack va­re för­bätt­ring­ar när det gäl­ler bat­te­rika­pa­ci­tet, ladd­nings­ti­der, pre­sta­tion och kost­nad har da­gens ge­ne­ra­tion av el­bi­lar bör­jat över­ty­ga kri­ti­ker­na. Plu­gin-bi­lar­na kom­mer snart att ge bi­lar med ben­sin­mo­to­rer en match. Experterna sä­ger att det kom­mer att va­ra bil­li­ga­re med el­bil än med en van­lig bil år 2022.

Det räc­ker in­te med att el­mo­torn tar över vägar­na. Det ser ut att hän­da i luf­ten och till sjöss ock­så. Eldrivna mo­tor­bå­tar till­hör de eldrivna for­don som ut­veck­la­des först. De var po­pu­lä­ra i fle­ra de­cen­ni­er från slu­tet av 1800-ta­let och in på 1900-ta­let in­nan den ben­sin­driv­na mo­torn tog över. Idag är su­get ef­ter för­ny­el­se­ba­ra ener­gikäl­lor och eldrivna mo­tor­bå­tar till­ba­ka. De förs­ta ste­gen mot en el­dri­ven flyg­tra­fik har ta­gits av bland and­ra Air­bus och NASA. De är två av fle­ra ak­tö­rer som ut­veck­lar och tes­tar batteridrivna flyg. Test­flyg­ning­ar­na av pro­to­ty­per ger vär­de­full kun­skap och sam­ti­digt på­går ut­veck­ling­en mot bätt­re bat­te­ri­er. Des­sa fak­to­rer gör att vi in­om en in­te allt­för av­läg­sen fram­tid kan se flyg­tra­fi­ken för­änd­ras i grun­den.

Eldrivna for­don släp­per in­te ut någ­ra av­ga­ser. Om USA skul­le föl­ja MIT:s råd och er­sät­ta 87 pro­cent av sin bil­tra­fik med el­bi­lar skul­le be­ho­vet av ben­sin sjun­ka med 61 pro­cent. Själ­va pro­duk­tions­pro­ces­sen och ener­gin till bat­te­ri­er­na är in­te fria från för­ore­ning­ar. Men just nu för­sö­ker många län­der an­vän­da för­ny­el­se­ba­ra ener­gikäl­lor och ut­veck­li­gen pe­kar på att fram­ti­dens eldrivna for­don kom­mer att va­ra än­nu mer miljövänliga än da­gens.

Luft-tunn­lar

Luf­ten fär­das ge­nom chas­sit på FFZe­ro1. Det ky­ler bat­te­ri­et och

mins­kar mot­stån­det.

El­dri­vet kraft­mons­ter

Ett dus­sin el­mo­to­rer kom­bi­ne­ras för att ge Ci­ga­ret­te AMG Electric Dri­ve 2

200 häst­kraf­ter. ”I Ja­pan är ladd­nings­sta­tio­ner­na för el­bi­lar fler än ben­sin­sta­tio­ner­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.