Tes­la ver­sus Fa­ra­day Futu­re

Otrolig teknologi - - Nya Innovationer -

Tes­la Mo­tors blev upp­kal­lat ef­ter den le­gen­da­ris­ke fy­si­kern Niko­la Tes­la när det grun­da­des 2003. Det är ett fö­re­tag med röt­ter­na i Si­li­con Val­leys hög­tek­no­lo­gis­ka kun­nan­de och med det världs­om­fat­tan­de syf­tet att er­öv­ra bil­mark­na­den för avan­ce­ra­de el­bi­lar.

Fö­re­ta­gets förs­ta re­le­a­se var Ro­ads­ter, den förs­ta mass­pro­du­ce­ra­de bi­len som drivs på li­ti­um-jon-bat­te­ri­er och den över­be­vi­sa­de kri­ti­ker­na om att el­bi­lar var fram­ti­den.

Under 2012 kom näs­ta bil från Tes­la – Mo­del S. Det var den förs­ta pre­mi­um-mo­del­len med stor ku­pé och den följ­des raskt av sport­bi­len Mo­del X. Nu kom­mer Tes­la med Mo­del 3 och de förs­ta ex­em­pla­ren le­ve­re­ra­des sent 2017. Det är den bil­li­gas­te Teslan i in­köps­pris än så länge och byg­ger på de tek­nis­ka fram­ste­gen från fö­re­gå­en­de bil­mo­del­ler­na.

En ny kon­kur­rent till Tes­la på el­bil­mark­na­den är Fa­ra­day Futu­re, som har lå­nat sitt namn från elektro­mag­ne­tis­mens pi­on­jär Mi­chael Fa­ra­day. Fö­re­ta­get grun­da­des 2014 och be­fin­ner sig nu i start­gro­par­na med sin förs­ta bil­mo­dell, den hög­tek­no­lo­gis­ka, eldrivna FFZe­ro1 su­per­car. Än så länge finns den ba­ra som pro­to­typ, men den har å and­ra si­dan ådra­git sig in­tres­se med sin futuristiska de­sign och över­då­digt häf­ti­ga pre­stan­da­spe­ci­fi­ka­tio­ner. Bland de in­tres­se­ra­de finns fö­re­trä­da­re för ra­cing och Fa­ra­day Futu­re har skri­vit på ett kon­trakt för att del­ta i For­mu­la E under sä­song­en 2016/17.

Fö­re­ta­get kanske in­te rik­tigt är på ba­nan än­nu men den in­no­va­ti­va de­sig­nen ser lo­van­de ut och ver­kar va­ra här för att stan­na. Den uni­ka VPA-funk­tio­na­li­te­ten (Va­ri­ab­le Plat­form Ar­chi­tectu­re) är grund­platt­for­men för FFZe­ro1. Tek­ni­ken är helt an­pass­nings­bar och bat­te­ri­er kan tas in och ur för att änd­ra vikt, mo­to­ref­fekt och räck­vidd.

För att se prak­tis­ka re­sul­tat har vir­tu­al re­a­li­ty an­vänts och 3D-skri­va­re har möj­lig­gjort att gå från skiss till pro­to­typ med kor­ta led­ti­der. Des­sa tek­ni­ker kom­mer att an­vän­das för att ta fram Fa­ra­day Futu­res bi­lar som be­räk­nas fin­nas på vägar­na nå­gon gång under 2018.

Det eldrivna fartvidund­ret Tes­la ställs mot ny­kom­ling­en Fa­ra­day Futu­re. Vil­ken är bäst?

Luft­tunn­lar

Två tunn­lar le­der ige­nom for­do­net. Det mins­kar luft­mot­stån­det och ky­ler bat­te­ri­et.

Teslas ut­ma­na­re

CHEV­RO­LET BOLT

Den här in­te allt­för dy­ra, eldrivna Che­van kan skry­ta med 32 mils räck­vidd på en ladd­ning av de nic­kel­hal­ti­ga li­ti­um-jon

bat­te­ri­er­na.

FFZe­ro1-kon­cep­tet på­stås ha häp­nads­väc­kan­de 745 ki­lo­watts mo­to­ref­fekt.

FFZe­ro1

Pre­sen­ta­tion av Fa­ra­day Futu­res eldrivna su­per­bil

Upp­kopp­lad

En smart­te­le­fon kan kopp­las upp di­rekt till rat­ten för

in­ter­ak­tion i re­al­tid.

Bil­till­ver­kar­na som tror att fram­ti­den är el­dri­ven.

VOLKS­WA­GEN E-GOLF

Gol­fen finns i två mo­del­ler, Eco och Eco+, bå­da gör vad de kan för att ba­lan­se­ra

toppre­stan­da mot ener­giåt­gång.

In­tui­tiv in­for­ma­tion

An­vän­dar­gräns­snit­tet vi­sar vik­tig in­for­ma­tion på ett tyd­ligt sätt ut­an att dis­tra­he­ra fö­ra­ren.

HYUN­DAI IO­NIQ ELECTRIC

Pre­cis som de eldrivna lok som drar tåg i 165 km/h har de här bi­lar­na en au­to­ma­tisk

nöd­broms. Det en­da sä­tet i FFZe­ro 1 är de­sig­nat för att ska­pa en häf­tig upp­le­vel­se för fö­ra­ren.

High­tech-sä­ten

Sä­te­na är ut­for­ma­de i NASA:s zero gra­vi­ty de­sign

för att mot­ver­ka stres­spå­ver­kan på krop­pen

i höga has­tig­he­ter.

Fjäd­ring

Hög­pre­ste­ran­de fjäd­ring gör att den­na ra­cer­bil kan nå has­tig­he­ter

på 320 km/h.

MER­CE­DES-BENZ B250E

Den väl ut­veck­la­de mo­torka­pa­ci­te­ten och bat­te­ri­ets höga ka­pa­ci­tet ger fö­re­ta­gets ben­sin­driv­na mo­del­ler re­jäl kon­kur­rens.

Su­per­bil i su­per­ma­te­ri­al

Ka­ros­sen är byggd i kol­fi­ber som är starkt

och tå­ligt, men sam­ti­digt väger li­te.

Svans­fe­na

Den vink­la­de struk­tu­ren bak­till på

FFZe­ro1 för­bätt­rar ae­ro­dy­na­mi­ken och ger stör­re sta­bi­li­tet.

Mo­du­lens struk­tur

Fa­ra­day Futu­re’s Va­ri­ab­le Plat­form Ar­chi­tectu­re (VPA) be­ty­der att de grund­läg­gan­de de­lar­na av dri­vag­gre­ga­tet kan

an­pas­sas för att pas­sa al­la for­don från kom­bi- till ral­ly­bi­lar.

Tes­la Mo­del 3

En när­ma­re titt på den se­nas­te ut­gå­van som gör el­bi­len över­kom­lig i pris.

Lång bat­te­ri­tid

Mo­del 3 kan kö­ra en di­stans på 35 mil in­nan den be­hö­ver lad­das igen.

Su­per­lad­dad

Den som kör Tes­la kan lad­da sin bil på ba­ra någ­ra mi­nu­ter vid nå­gon av fö­re­ta­gets su­per­ladd­nings­sta­tio­ner.

Fu­tu­ris­tisk in­stru­ment-brä­da

Den mi­ni­ma­lis­tis­ka in­te­ri­ö­ren in­ne­fat­tar en stor pek­skärm, istäl­let för den van­li­ga in­stru­ment­brä­dan.

Prislapp

Teslas Mo­del 3 kom­mer

att bli den hit­tills bil­li­gas­te med pri­ser som bör­jar på 35 000 dol­lar (strax under 300 000 kr).

Upp­gra­de­ra

re­san

Au­to­pi­lot

Mo­del 3 kom­mer att ha Teslas Au­to­pi­lot som stan­dard.

Sy­ste­met om­fat­tar au­to­styr­ning, fil­byte och

par­ke­rings­funk­tio­ner.

Pre­cis som S- och X-mo­del­ler­na har Mo­del 3 ’Lu­dicrous Speed’ som till­val. En funk­tio­na­li­tet som boos­tar bi­lens

ac­ce­le­ra­tion.

Ex­tra utrym­me

Fler än 373 000 bi­lar av Mo­del 3 för­be­ställ­des,

de förs­ta le­ve­re­ra­des i slu­tet på 2017.

Hög prestanda

Bi­len kom­mer upp i 100 km/h

på kitt­lan­de sex se­kun­der. Ef­tersom det in­te be­hövs nå­gon för­brän­nings­mo­tor finns det gott om utrym­me fram som kan

an­vän­das som ex­tra ba­ga­geut­rym­me.

”Den bil­li­gas­te Teslan hit­tills byg­ger på de tek­nis­ka fram­ste­gen hos

fö­re­gå­en­de mo­del­ler.”

Tes­la har si­na eg­na su­per­lad­darsta­tio­ner som lad­dar en bil på någ­ra

mi­nu­ter istäl­let för tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.